Diagnostic product market in the context of globalization of domestic business

Authors: 

Pilipchuk V., Dannikov O., Ivasko I.

DVNZ “KNEU imeni Vadyma Hetmana”
Derzhavnyi universytet “Instytut ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy”

The aim of this study is to develop a methodology for studying the globalization of business as a whole, and its individual aspects related to information and communication problems of the domestic business amid increasing crisis in the economy. Formation of system of anti-crisis measures, as a catalyst for the commodity market development in the context of globalization of the domestic business.

1. Avdoshyna Z. A. Antykryzysnoe upravlenye: sushchnost, dyahnostyka, metodyky [Electronic Resource] Korporatyvnыi menedzhment // − Mode of access: http://www.cfin.ru/management/
antirecessionary_managment.shtml − Last access: 26.10.201 − Title from the screen.
2. Varnalii Z. S., Honcharuk A. Ya., Zhalilo Ya. A. Tinova ekonomika: sutnist, osoblyvosti ta shliakhy lehalizatsii:
monohrafiia. – K.: NISD, 2006. – 576 s.
3. Dannikov O. V. Protses utochnennia stratehichnoho napriamu
marketynhovoi diialnosti hospodariuiuchykh subiektiv na vitchyznianomu ta hlobalnykh tovarnykh
rynkakh / "Ekonomika ta pidpryiemnytstvo": zb. nauk. pr. / M-vo osvity i nauky Ukrainy, DVNZ «Kyiv.nats. ekon. un-t im. V. Hetmana». – K.: KNEU, 2015. – Vyp. 36. – S. 72–82.
4. Dannikov O. Rozrobka
ta realizatsiia antykryzovykh prohram rozvytku vitchyznianoho biznesu / Antykryzove upravlinnia
ekonomikoiu Ukrainy: novi vyklyky: materialy III Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., 15–17 hrud.
2015 r. / M-vo osvity i nauky Ukrainy, DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un-t im. Vadyma Hetmana». – K.:
KNEU, 2015. – S. 288–290.
5. Lanovyi V. T. "Bermudskyi" trykutnyk obkradannia. Ukrainska
pravda. Ekonomichna pravda. [Electronic Resource] Ekonomichna pravda // − Mode of access:http://www.epravda.com.ua/ publications/2015/11/13/567057/ − Last access: 26.12.2015 − Title from thescreen.
6. Novykova Y. V. Hlobalyzatsyia, hosudarstvo y rыnok: retrospektyva y perspektyva
vzaymodeistvyia. Mn.: Akad. upr. Pry Prezydente Resp. Belarus, 2009. 7. NBU pidrakhuvav pershi
vtraty vid torhovoi viiny z RF. Korrespondent.biz [Electronic Resource] // Mode of access:http://ua.korrespondent.net/business/ economics/3638047-nbu-pidrakhuvav-pershi-vtraty-vid-torhovoiviiny-z-rf − Last access: 04.03.2016 − Title from the screen. 8. Opryliudnennia ekspres-vypuskiv Derzhstatu u 2014–2016 rr. Osnovni pokaznyky sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy
[Electronic Resource] // Mode of access: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2015/mp/op/
op_u/op1115_u.htm: − Last access: 26.02.2016 − Title from the screen.
9. Natsionalna rada reform.
Ukraina u reitynhu hlobalnoi konkurentospromozhnosti 2015. [Electronic Resource] // Mode of
access: http://reforms.in.ua/ua/news/ukrayina-u-reytyngu-globalnoyi-konkurentosp...
Last access: 04.03.2016 − Title from the screen. 10. Upravlinnia prodazhem [Tekst]: navch. posib. /V. P. Pylypchuk, O. V. Dannikov; Derzh. vyshch. navch. zakl. "Kyiv. nats. ekonomichnyi un-t imeni
Vadyma Hetmana". – K. : KNEU, 2011. – 627 s