Феномен нації у науковому дискурсі: до методології проблеми історичної спадкоємності нації та держави

Висвітлено панівні у вітчизняній та світовій науковій думці підходи щодо сутності
поняття «нація», його змісту й обсягу, часу появи, а також взаємозв’язку з поняттями
«етнос» і «народ». Наголошено на тому, що поняття «нація» найчастіше корелює з
поняттями «етнос» і «народ». Висловлено думку, що нація – це народ, піднесений
запасом державницьких сил, наділений змогою до самоідентифікації й відмежування від
інших націй державними кордонами, а також - інтегрування інших націй до складу своєї
держави на правах національних меншин.

1. Zhyzhko S. Natsiia yak spilnota. [The nation as a community]. K.: Dnipro, 2008. 805 p.
2. Halushko K. Narody, etnosy, natsii [Peoples, ethnic groups, nations]: Populiarne vydannia. K.:
Tempora, 2008. 72 p. 3. Bedrii M. Narod i pravo: vzaiemoobumovlenist i vzaiemozviazky [People and
Law: Interdependence and Interconnections.]. Publichne pravo. 2013. No. 2 (10). P. 281–284.
4. Etnohrafiia Ukrainy / za red. S. Makarchuka. Lviv: Svit, 2004. 518 p.; Lozko H. Etnoderzhavoznavstvo.
Filosofsko-teoretychnyi vymir. Ternopil: Mandrivets, 2012. 384 p.; Makarchuk S. A. Etnichna istoriia
Ukrainy: Navch. posib. K.: Znannia, 2008. 471 p.; Makarchuk S. A. Ukrainskyi etnos (vynyknennia ta
istorychnyi rozvytok). K.: NMK VO, 1992. 148 p.; Mala entsyklopediia etnoderzhavoznavstva / red. kol. :
Yu. I. Rymarenko (vidp. red.) ta in. K.: Dovira; Heneza, 1996. 942 p.; Ponomarov A. P. Etnichnist ta
etnichna istoriia Ukrainy: kurs lektsii. K.: Lybid, 1996. 272 p.; Tyvodar M. Etnolohiia. Uzhhorod :
Hrazhda, 2010. 504 p. ta in. [Ethnography of Ukraine / ed. S. Makarchuk. Lviv: World, 2004. 518 s .;
Lozko G. Ethno -State Studies. Philosophical and theoretical dimension. Ternopil: Mandrivets, 2012. 384 s .;
Makarchuk S. A. Ethnic History of Ukraine: Teach. Manual. K .: Knowledge, 2008. 471 s .; Makarchuk S.
A. Ukrainian ethnos (origin and historical development). K .: NMK VO, 1992. 148 s .; Small encyclopedia
of ethno-state studies / ed. count : Yu.I. Rymarenko (edited by) and others. K .: Trust; Genesis, 1996. 942 s
.; Ponomarev AP Ethnicity and ethnic history of Ukraine: course of lectures. K.: Lybid, 1996. 272 s .;
Tivodar M. Ethnology. Uzhhorod: Citizenship, 2010. 504 c. etc.]. 5. Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary
of the Ukrainian language]: [v 11-ty t.] / Redkol. I. K. Bilodid ta in., redaktory tomu: V. O. Vynnyk, L. A. Yurchuk.
Tom 5: N-O. K.: Nauk. dumka, 1974. 840 p. 6. Yaspers K. Smыsl y naznachenye ystoryy [The
meaning and purpose of the story:] Per. s nem. M.: Polytyzdat, 1991. 527 p. 7. Yevtukh V. B. Etnichnist :
entsyklopedychnyi dovidnyk [Ethnicity: an encyclopedic guide] Nats. ped. un-t imeni M. P. Drahomanova,
Tsentr etnohlobalistyky. K. : Feniks, 2012. 396 p. 8. Horbatenko V. P. Etnos. Yurydychna entsyklopediia
[Ethnos. Legal Encyclopedia]: [v 6-ty t.] / red. kol.: Yu.S. Shemchushenko (holova) [ta in.]. T. 2.: D Y. K.:
Ukr. entsykl., 1999. 744 p. 9. Makarchuk S. A. Etnichna istoriia Ukrainy. [Ethnic History of Ukraine]:
Navch. posib. K.: Znannia, 2008. 471 p. 10. Shapoval V.M. Narod. Yurydychna entsyklopediia[People.
Law Encyclopedia]: [v 6-ty t.] / red. kol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova) [ta in.]. T. 4.: N P. K.: Ukr.
entsykl., 2002. 720 p. 11. Natsiia. [The nation]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0 %9D%
D0 %B0 %D1 %86 %D1 %96 %D1 %8F. 12. Kresina I. O. Natsiia. Yurydychna entsyklopediia [Nation.
Law Encyclopedia]: [v 6-ty t.] / red. kol.: Yu. S. Shemchushenko (holova) [ta in.]. T. 4.: N P. K.: Ukr.
entsykl., 2002. 720 p. 13. Zemskyi Yu. S. Polska, rosiiska ta ukrainska elity v zmahanniakh za
Pravoberezhnu Ukrainu seredyny ХІХ stolittia. [Polish, Russian and Ukrainian elites in competitions for
the Right-Bank Ukraine in the middle of the XIX century.] Instytut ukrainskoi arkheohrafii im.
M. S. Hrushevskoho NAN Ukrainy. Khmelnytskyi: B. v., 2011. 350 p. 14. Kuts O. M., Madin M. P.
Etnonatsionalna svidomist u derzhavotvorchykh protsesakh. [Ethnonational consciousness in statebuilding
processes.] Kharkiv: PPV «Novoe slovo», 2009. 318 p. 15. Kartunov O. V. Vstup do
etnopolitolohii [Introduction to ethnopolitics] : Naukovo-navchalnyi posibnyk / O. V. Kartunov. K.: In-t
ekonomiky, upravlinnia ta hospodarskoho prava, 1999. 300 p. 16. Krysachenko V. S., Stepyko M. T.,
Vlasiuk O. S. Ukrainska politychna natsiia: geneza, stan, perspektyvy [Ukrainian political nation:
genesis, state, prospects] / za red. V. S. Krysachenka. K.: NISD, 2003. 632 p. 17. Bevz T. Do pytannia pro
formuvannia natsii [To the question of the formation of a nation] (za tvorchym spadkom N.Ia.
Hryhoriiva). Etnichna istoriia narodiv Yevropy. 2001. Vyp. 9. P. 34–39. 18. Monteske Sh. Dukh zakonov
[The Spirit of Laws]: Per. E. Korneeva. Yzd. 2-e. S.-Pb: Typohrafyia Shtaba Otdelnoho Korpusa
Vnutrennei Strazhy, 1862. Ch. 1. 363 p. 19. OlzakS., NagelJ. Introduction, CompetitiveEthnic Relations:
An Overview [Introduction, CompetitiveEthnic Relations: An Overview]. Olzak S.,Nagel J. (eds.).
Competitive Ethnic Relations. FL: Academic Press, Inc: Orlando, 1986. P. 1–16. 20. Bromlei Yu. V.
Ocherky teoryy эtnosa. [Essays on the theory of ethnos]. M.: Nauka, 1983. 414 p. 21. Humylёv L. N.
Эtnohenez y byosfera Zemly [Ethnogenesis and the Earth’s biosphere]. SPb.: Krystall, 2001. 642 p.