Самостійна робота студентів Інституту архітектури як складова підготовки майбутніх фахівців

SA.
2015;
: сс. 22 – 28
Автори: 
Бойко Х. С., Петровська Ю. Р

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну та основ архітектури

 

Розглянуто основні види самостійної навчальної й наукової роботи студентів, подано практичні рекомендації щодо її ширшого впровадження у навчальний процес з метою вироблення єдиного підходу викладачів до її організації та шляхи підвищення мотивації студентів до позааудиторного навчання. Визначено актуальність самостійної роботи студента, її форми і методи при запровадженні європейських норм і стандартів в освіті, що у кінцевому результаті сприятиме інтеграції студентства до загально-європейського інтелектуально-освітнього та науково-технічного простору.

1. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю. М. Рашкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с. 2. Павлиш В. А. Закон України “Про вищу освіту” вступив у дію [Електронний ресурс] / НУ “Львівська політехніка”. – 2015. – Режим доступу до журн.: http://lp.edu.ua/node/7253. – Назва з екрана. 3. Закон України “Про вищу освіту № 1556-VII від 1.07.2014 із змінами і доповненнями. Розділ IX. Організація освітнього процесу. Стаття 50. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять. 4. Закон України „Про вищу освіту № 1556-VII від 1.07.2014 із змінами і доповненнями. Розділ X. Учасники освітнього процесу. Стаття 53. Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники вищих навчальних закладів. 5. Кафедральні звіти про роботу СНТК в ІАРХ Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. 6. Студентська наукова робота : методичні вказівки для підготовки, виконання наукової роботи та участі у СНТК для студентів базового напряму “Архітектура”, “Мистецтво”, “Реставрація творів мистецтва” усіх спеціальностей Інституту архітектури / уклад.: Ю. В. Ідак, Х. С. Бойко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 32 с. 7. Сопнєва Н. Б. Деякі аспекти мотивації навчальної діяльності студентів педагогічних навчальних закладів // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 1. – Бердянськ : БДПУ, 2004. – С. 19–25. 8. Гулеватий В. Л. Шляхи підвищення мотивації навчання студентів [Електронний ресурс] / Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція: Науковий потенціал України. – 22-24 березня 2010. – Режим доступу до журн.: http://intkonf.org/gulevatiy-vl-shlyahi-pidvischennya-motivatsiyi-navcha.... – Назва з екрана. 9. Кучера Т.М. Управління системою контролю самостійної роботи студентів вищої школі. Психологічний аспект [Електронний ресурс] / Вісник психології і педагогіки НПУ ім. Драгоманова. – 2010. – Режим доступу до журн.: http://psyh.kiev.ua/.– Назва з екрана. 10. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2002. – 136 с. 11. Черній Г.В. До питання доцільності використання інтерактивних технологій у вищій школі [Електронний ресурс] / Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: Науковий потенціал України 2010, 22-24 березня 2010 р.: http://intkonf.org/. – Назва з екрана.