Дослідження емульсійної коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції с9 в різних дисперсійних середовищах

Автори: 
Субтельний Р.О., Фуч У.В., Б.В. Поліщук, Дзіняк Б.О.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра технології органічних продуктів 

The investigated influence  of surface tension on the process of emulsion cooligomerization. The synthesis of cooligomers by emulsion cooligomerization of hydrocarbon fraction C9 of liquid products of pyrolysis. The major features of the cooligomerization process of  mixture of unsaturated hydrocarbons of fraction C9 have been investigated and optimum conditions have been selected.
Досліджено вплив поверхневого натягу на процес емульсійної коолігомеризації. Описано одержання коолігомерів шляхом коолігомеризації в емульсії вуглеводневої фракції С9  рідких продуктів піролізу при різних дисперсійних середовищах. Встановлено основні закономірності та вибрано оптимальні умови процесу коолігомеризації суміші ненасичених вуглеводнів фракції С9. 

1. Думский Ю.В., Но Б.И., Бутов Г.М. Химия и технология нефтеполимерных смол. – М.: Химия, 1999. – 302 с.; 2. Субтельний Р.О. Одержання коолігомерів на основі суміші ненасичених вуглеводнів з використанням амінопероксидів.: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.04 / Національний  університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20 с.; 3.  Оробчук О.М., Фуч У.В., Субтерьний Р.О.,Дзіняк Б.О. Дослідження суспензійної коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9, ініційованої органічними пероксидами// Восточно-Европейский журнал передових технологий. Технологии органических и неорганических веществ.- 2013.- №5/6 (65). – С.39-42.; 4. Субтельний Р.О., Фуч У.В., Ревенко Л.В., Дзіняк Б.О. Коолігомеризація  в емульсії вуглеводнів фракції С9 з використанням персульфату калію// Вісник Нацiонального унiверситету „Львiвська полiтехнiка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2013. – № 761.  –  С. 206-209.; 5. Ланге К.Р. Поверхностно-активные вещества. Синтез, свойства, анализ, применение. — СПб, 2005. – 67с.