Процес міграції та адсорбції мінеральних добрив у ґрунті

Authors: 

Гумницький Я.М , Люта О.М.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра екології та збалансованого природокористування 

The  influence  of  the  adsorption  process  of mineral  fertilizers  on  the  penetration  and retention  in  the  pores  of  the  soil  environment  of  various  components  of  fertilizers  was investigated. Experimental  researches  both  of  adsorption  properties  of  the  soil  environment and migration process of components of fertilizers in vertical soil profile were done.  
Досліджено  вплив  процесу  адсорбції  мінеральних  добрив  на  проникнення  та утримування  у порах  ґрунтового  середовища  різних компонентів мінеральних  добрив. Проведено  експериментальні  дослідження  як  адсорбційних  властивостей  ґрунтового середовища,  так  і  процесу  міграції  компонентів  мінеральних  добрив  вертикальним ґрунтовим профілем. 
 

1.  Якість  ґрунтів  та  стратегії  удобрення  /  Д.  Мельничук,  М.  Мельников,  Дж.  Хофман,  М.  Городній  та  ін.  /  під  ред.  проф.  Дж.  Хофмана,  М.  Городнього.  –  К.:  Арістей.  –  2006. 2. Гумницький Я.М. Вимивання компонентів мінеральних добрив  із ґрунтового природного середовища  / Я.М. Гумницький, О.В. Люта, В.В. Сабадаш // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – К, 2009. – №1. –  С. 62–65. 3. Панас Р.М.  Ґрунтознавство: навч. посіб. – Львів: Новий  світ, 2006. – 372  с. 4. Люта О.В. Вплив метеорологічних умов на міграцію компонентів мінеральних добрив у ґрунтовому середовищі / О.В. Люта, Я.М. Гумницький // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2008. – № 609. – С. 250–253. 5. Люта О.В. Дослідження процесу адсорбції Ca(NO3)2 ґрунтовим  середовищем  /  О.В.  Люта,  Бучок  І.В.,  Я.М.  Гумницький  //  Вісник  НУ “Львівська політехніка” “ Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2013. – № 761. – С.274–277.