Methodological principles of electronic information resources of branch

Автори: 
Batyuk A., Viter M., Sendzyuk M.

The analysis and systematization of modern Ukrainian branch electronic information resources are carried out. The methodological principles of their organization, functioning and terms of their integration are described

1.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.05.2003 № 259-р «Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/. 2. Додонов О.Г. Архітектура автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади / О.Г. Додонов, О.В. Нестеренко, М.М. Будько // Мат. машини і системи . – 2003. – № 3-4. – С. 138-146.3.Нестеренко О.В. Основи побудови автоматизованих інформаційно-аналітичних систем органів державної влади: моногр. / О.В. Нестеренко ; Ін-т пробл. реєстрації інформації НАН України. – К.: Наук. думка, 2005. – 627 с.4.Яремко С.А. Застосування інформаційних систем і технологій в контрольно-ревізійному процесі як запорука його удосконалення та ефективного функціонування / С.А.Яремко, Ю.М. Данильчук. Ю.О.Мухомора // Міжвузівський збірник «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". – Луцьк, 2011. Випуск № 4. – С. 291-293.5.Гора О. Б. Інформаційно-аналітичні системи контролю за виконанням державних рішень /О. Б. Гора// Реєстрація, зберігання і оброб. даних. – 2009. – T. 11, № 4. – С. 43-49. 6.Нестеренко А.В. Методология классификации и структурирования автоматизированных информационно-аналитических систем органов государственной власти / А.В. Нестеренко // Искусств. интеллект . – 2005. – № 3. – С. 504-520.7.Вітер М. Б. Національна програма інформатизації та розвиток  інформаційних технологій в органах виконавчої влади України/ М. Б. Вітер // Проблеми інформатизації та управління: Збірник праць. –2013. – Випуск 2 (42). – С. 19-23.8.Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08. 2009 р. № 869 «Про затвердження загальних вимог до програмних продуктів, які закуповуються та створюються на замовлення державних органів». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/. 9.Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/. 10. Постанова Кабінету Міністрів України від  16.11.2002 № 1772 «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах». 11. Наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25.11.2002 № 327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу  органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів   виконавчої влади». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/. 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/. 13. Сендзюк М. А. Інформаційні системи і технології в економіці: навч. посібн. /М. А. Седзюк, М. Б. Вітер. – К.: КНЕУ, 2011. – 422 с. 14. Cайт Міністерства доходів і зборів України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minrd.gov.ua/. 15. Постанова Центральної виборчої комісії від 21.03.2003 № 16 «Про затвердження Концепції Єдиної  інформаційно-аналітичної системи "Вибори". – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/. 16. Наказ Міністерства юстиції України від 21.05.2012  № 759/5  «Про затвердження Положення про Центральний державний електронний архів України». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/. 17. Данилин А.В. Среда электронного взаимодействия для электронного правительства// Информационное общество. – 2003.– № 1, С. 41-52.