Problems of harmonization of national legislation to international legal standards

Harasymiv Т. "Problems of harmonization of national legislation to international legal standards".

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article presents and analyzes the key theoretical and methodological problems and prospects for the harmonization of national legislation to international legal standards. Four stages of harmonization processes are distinguished: the stage of formation of the national legal mechanism (program) of harmonization of Ukrainian legislation with international legal standards. At this stage, it is necessary to: 1) outline issues that require updated legal regulation; 2) determine the range of international standards for which harmonization should be carried out; 3) create a material and technical base; the stage of comparative legal analysis and legal examination of norms of national legislation for their compliance with international legal standards; the stage of active modernization of national legislation taking into account international legal standards. At this stage, it is necessary to ensure the development and adoption of new normative legal acts, the introduction of changes in the current national legislation, which would maximally meet international legal standards and not violate the uniqueness and peculiarities of the national legal system; the stage of implementation of harmonization processes - implementation of harmonized acts is carried out, evaluation of the achieved results is carried out.

It is concluded that without the introduction of active and effective measures, the process of bringing national legislation into line with the international standards of the UN, the Council of Europe, the EU will in fact remain at the level of declarations and wishes, and the accession of Ukraine to international legal acts that establish international standards will have a rather political, rather than international legal character.

  1. Ratushnyi S. M. (2008). Deiaki teoretychni pytannia harmonizatsii natsionalnoho zakonodavstva iz mizhnarodno-pravovymy standartamy. [Some theoretical issues of harmonization of national legislation with international legal standards]. Pravove rehuliuvannia ekonomiky: zbirnyk naukovykh prats. Vol. 8. P. 119–130. [in Ukrainian].
  2. Opryshko V. F. (1998). Teoretychni ta praktychni aspekty mekhanizmu harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z mizhnarodnym pravom. [Theoretical and practical aspects of the mechanism of harmonization of Ukrainian legislation with international law.]. Problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z mizhnarodnym pravom : materialy naukovo-praktychnoi konferentsii. (m. Kyiv, zhovten 1998 r.). In-t zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv. P. 11–25. [in Ukrainian].
  3. International Encyclopedia of Comparative Law. N.Y., 1975. VII. Ch. 5. URL: https://referenceworks.brillonline.com/browse/international-encyclopedia... (Accessed: 01.10.2023 р.). [in English].
  4. Rabinovych P. M. (1998). Zakonodavstvo Ukrainy ta normy mizhnarodnoho prava: kryterii vidpovidnosti. [Legislation of Ukraine and norms of international law: criteria of validity]. Problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z mizhnarodnym pravom : materialy naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, zhovten 1998 r.). Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Р. 253–256. [in Ukrainian].
  5. Liukhterkhandt O. (1998). Do problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z Yevropeiskoiu konventsiieiu pro zakhyst prav i osnovnykh svobod liudyny. [Before the problem of harmonization of Ukrainian legislation with the European Convention on the protection of the rights and fundamental freedoms of people]. Problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z mizhnarodnym pravom : materialy nauk. materialy naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, zhovten 1998 r.). Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Р.57–63. [in Ukrainian].
  6. Malysheva N. R. (1998). Teoretychni aspekty harmonizatsii natsionalnoho zakonodavstva z mizhnarodnym pravom. [Theoretical aspects of harmonization of national legislation with international law]. Problemy harmonizatsii zakonodavstva Ukrainy z mizhnarodnym pravom : materialy naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, zhovten 1998 r.). Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy. Р. 87–92. [in Ukrainian].
  7. Nahrebelnyi V. P. (2004). Harmonizatsiia zakonodavstva. [Harmonization of legislation.]. Yurydychna entsyklopediia: V 6 t. Redkolehiia: Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. T. 6: T-Ya. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia. Р. 553–554. [in Ukrainian].
  8. Tsielien A. (2004). Adaptatsiia polskoho prava do yevropeiskoho prava – zasady, instytutsii i protsedury. [Adaptation of Polish law to European law - principles, institutions and procedures]. Polskyi referendum i novyi ustrii Yevropeiskoho domu: uroky dlia Ukrainy. Fond «Demokratychni initsiatyvy» (Kyiv) ta Instytut hromadskykh sprav (Varshava). Р. 76–100. [in Ukrainian].
  9. Parkhomenko N. M. (2012). Harmonizatsiia zakonodavstva Ukrainy z yevropeiskym ta mizhnarodnym pravom: metody, etapy, vydy. [Harmonization of Ukrainian legislation with European and international law: methods, stages, types]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. No1. P. 338–343. [in Ukrainian].