The methods for conducting a survey of a group of buildings of old housing system for determining the integrated technical condition of their actual spatial deformation

Hladyshev D. H. The methods for conducting a survey of a group of buildings of old housing system for determining the integrated technical condition of their actual spatial deformation / D. H. Hladyshev, H. M. Hladyshev, А. Y. Dats // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2014. - № 781. - С. 53-60.

Authors: 

Hladyshev D.H., Hladyshev H.M., Dats А.Y.

The paper presents a method of an advanced integrated assessment of technical condition of brick buildings as a whole as of their deformation of the skeleton of the fixed-engineering-geological conditions of the old building. The research is carried out on the example of a group of buildings of old housing system, located in Lviv at Dzerelna Street.

1. DBN V.1.1-5-2000. Budynky ta sporudy na pidrobljuvanykh terytorijakh i prosidajuchykh gruntakh. – Kyjiv.: Derzhavnyj komitet budivnyctva, arkhitektury ta zhytlovoji polityky Ukrajiny, 2000 – 66s.
2. DBN V.1.1-12:2006. Budivnyctvo u sejsmichnykh rajonakh. – Kyjiv.: Minbud Ukrajiny, 2007 - 51s.
3. DBN V.1.2-14-2009. Zaghaljni pryncypy zabezpechennja nadijnosti ta konstruktyvnoji bezpeky budivelj, sporud, budiveljnykh konstrukcij ta osnov. – Kyjiv.: Minbud Ukrajiny , 2009 - 32s.
4. DBN V.1.3-2:2010. Gheodezychni roboty u budivnyctvi. – Kyjiv.: Minbud Ukrajiny , 2010 - 70s.
5. DBN V.2.1-10-2009. Osnovy ta fundamenty sporud. Osnovni polozhennja proektuvannja. – Kyjiv.: Minreghionbud Ukrajiny, 2009 – 78 s.
6. DSTU B V.1.2-3:2006. Proghyny ta peremishhennja. Vymoghy proektuvannja. – Kyjiv.: Minbud Ukrajiny , 2006 - 15s.
7. NPAOP 45.2-1.01-98. Pravyla obstezhenj, ocinky tekhnichnogho stanu ta pasportyzaciji vyrobnychykh budivelj i sporud. – Kyjiv.: Derzhbud Ukrajiny, Derzhnaghljadokhoronpraci Ukrajiny. - Kyjiv, 1999 – 20s.
8. Normatyvni dokumenty z pytanj obstezhennja, pasportyzaciji, bezpechnoji ta nadijnoji ekspluataciji vyrobnychykh budivelj i sporud – Kyjiv.: Derzhbud Ukrajiny, 2003 – 144s.
9. Posobye po proektyrovanyju osnovanyj zdanyj y sooruzhenyj (k SNyP 2.02.01-83).
10. Rekomendacyy po proektyrovanyju meropryjatyj dlja zashhytы эkspluatyruэmykh zdanyj y sooruzhenyj ot vlyjanyja ghornykh vyrabotok v osnovnykh ugholjnykh bassejnakh. Lenynghrad, Strojyzdat, 1967.
11. SOU ZhKKh 75.11-35077234.0015:2009. Pravyla vyznachennja fizychnogho znosu zhytlovykh budynkiv. – Kyjiv, 2009 – 46 s.