INTERACTION THEORY IN INNOVATION PROCESSES

2020;
: 165-180
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The article is devoted to the research and substantiation of the author 's theory of interaction in innovation processes. The author   proved the need to revise the provisions of modern theories in modern conditions, as they complicate the possibilities and lead to inefficiency of use for the implementation of innovation processes at different levels. The development of the innovation process was determined by the indicators of interaction between the stages and participants of innovation.

This article examines the basic theories of economic and personal development, which are present in the information field of management and innovation. The author investigated the theoretical positions of theories of personal development, theories of innovative development, theories of interactions and theories of partnership, theories of innovative cooperation. The main theoretical contributions of these theories were analyzed, as well as the possibility of their use in the formation of the author's theory of interaction in innovation processes.

Based on the analysis and research, the author identified the provisions of the theory of interaction in innovation processes, which take into account the paradigm shift of the innovation process, the evolution of models of innovation processes, types of interactions in innovation processes. The author's theory contains definitions of postulates, hypotheses and expected results. The developed theory can be used as a basis for ensuring the innovative development of regions and countries, provided the formation and implementation of an effective mechanism for establishing interaction between participants in the innovation process.

1. Dzhemelins'ka, L. V. (2011). Analiz modelej vidkry'toyi ta zakry'toyi innovacijnoyi diyal'nosti pidpry'yemstv [Analysis of models of open and closed innovative activity of enterprises.] Modern problems of economics and entrepreneurship, (7),p. 86-91. [in Ukrainian].
2. Marko Torkkeli. Avoin Innovaatio, Lappeenranta University of Technology, Report 190, 2007.
3. Kros-sektoral'na eksportna strategiya 2019-2023. Innovaciyi dlya eksportu [Cross-sectoral export strategy 2019-2023. Innovations for Export - Research]. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine . Retrieved from:: www.me.gov.ua, exportstrategy@me.gov.ua [in Ukrainian].
4. Nikitin, Yu. O., & Mel'ny'k, M. V. (2016). Parady'gma vidkry'ty'x innovacij yak vy'znachennya vidkry'togo innovacijnogo procesu [The paradigm of open innovation as a definition of an open innovation process]. Innovative Economics, (7-8), p.42-45. [in Ukrainian].
5. Bogojavlenskaja D.B. Psihologija tvorcheskih sposobnostej [Psychology of creative abilities], Moscow, Publishing Center Academy, 2002., 320 p. . [in Russian].
6. Druzhinin V. N. Psihologija obshhih sposobnostej [General ability psychology]. St. Petersburg, 2002 .-- 356 p. . [in Russian].
7. Zajchuk V.O. Rozvy'tok my'slennya u procesi zasvoyennya ekonomichny'x znan'[ The development of the misinterpretation in the process of acquiring economic knowledge]. Kiev, Navchalna kniga, 2003 .-- 87 p. [in Ukrainian].
8. Korol'chuk M.S. Psy'xofiziologiya diyal'nosti: [pidruchny'k] [Psychophysiology of activity: [handler] ] Kiev. Elga, Nika - Center, 2004 .-- 400 p. . [in Ukrainian].
9. Masy'menko S.D. Zagal'na psy'xologiya. [Electronic resource]. Retrieved from: studentbooks.com.ua/content/view/1264/1/6. [in Ukrainian].
10. Svy'druk I.I. Kreaty'vny'j menedzhment: Navchal'ny'j posibny'k.[Creative Management: A Textbook.] - Kyiv: Center for Educational Literature, 2012. - 224 p. [in Ukrainian].
11. Anderson, N., Potocˇnik, K., & Zhou, J. (2014). Innovation and creativity in organizations a state-of-the-science review, prospective commentary, and guiding framework. Journal of Management, 40(5), 1297-1333 https://doi.org/10.1177/0149206314527128
12. Clydesdale, G. (2006). Creativity and competition: The beatles. Creativity Research Journal, 18(2), 129-139 https://doi.org/10.1207/s15326934crj1802_1
13. Runco, M. A. (2006). What the recent creativity research suggests about innovation and entrepreneurship. In Annual Norwegian Business Economics and Finance Conference. Norway: Bergen
14. Skshy'pek, E. (2017). Upravlinnya znannyamy' ta intelektual'ny'm kapitalom u prakty'chnij diyal'nosti.[ Management of knowledge and intellectual capital in practice.] World of Finance, (1 (10)), 186-194. [in Ukrainian].
15. Pan, L., Sy'senko, N., & Abramovy'ch, O. (2004). Koncepciya upravlinnya znannyamy' yak novy'j napryam menedzhmentu organizacij.[ The concept of knowledge management as a new direction of management of organizations] [in Ukrainian].
16. Shvec', Ju. Ju. (2011). Genezis teorii menedzhmenta kachestva v uslovijah innovacionnogo jekonomicheskogo razvitija.[The genesis of the theory of quality management in the context of innovative economic development]. [in Russian].
17. Devi R. Gnyawali, Byung-Jin (Robert) Park. Co-opetition and Technological Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises: A Multilevel Conceptual Model / Gnyawali D., Park B.-J. // Journal of Small Business Management. - 2009. - № 47(3). - Р. 308-330. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2009.00273.x
18. Dubodyelova, A. V., Lisovs'ka, L. S., & Bandrivs'ky'j, R. R. (2015). Ty'pologiya my'slennya v upravlins'kij diyal'nosti [Typology of misinformation in management activity. Bulletin of the National University of Lviv Polytechnic]. Problems of economy and management, (815), 207-214. [in Ukrainian].
19. Lisovska, L. S., & Hatsuk, M. M. (2018). CONCEPT OF ORGANIZATIONAL CREATIVITY AND ITS FORMATION FACTORS. Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, (210), 92-102.
20. Sopivny'k, R. V. (2012). Retrospekty'vny'j analiz osnovny'x teorij liderstva [A retrospective analysis of the main theories of leadership. Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, (4), 104-109.] [in Ukrainian].
21. Kochubej, T., & Semenov, A. (2012). Suchasni teoriyi liderstva: teorety'chny'j aspekt [Contemporary leadership theory: theoretical aspect.] Psychological and pedagogical problems of the silk school, (40), 176-184. [in Ukrainian].
22. Polyans'ka, A. S. (2014). Rol' menedzhmentu znan' u sy'tuacijnomu upravlinni na pidpry'yemstvi.[The role of management knowledge in the situational management at the enterprise] . [in Ukrainian].
23. Lipy'ch, L. G., Xiluxa, O. A., & Kushnir, M. A. (2019). Vply'v intelektual'nogo kapitalu na upravlinnya znannyamy' pidpry'yemstva [Injection of intellectual capital to the management of knowledge of the enterprise]. Problems of the system approach in the economy, (3 (1)), 230-239. [in Ukrainian].
24. Chuxraj N.I.,Kry'kavs'ky'j Ye.V. (2007). Transformaciya vartosti u rozvy'tku vidnosy'n «pidpry'yemstvo-kliyent»: Monografiya [Transformation of value in the development of "enterprise-client" relations: Monograph], Lviv: Lviv Polytechnic National University Publishing House, 2007. - 250 p. . [in Ukrainian].
25. Losyuk L. (2009). Osnovni tendenciyi rozvy'tku suchasny'x koncepcij SUYa. [The main trends in the development of modern concepts of QMS]. Standardization, certification, quality, №4. - P.3-9. [in Ukrainian].
26. Shul'gina L.M., Mel'ny'chuk V.M. (2011). Evolyuciya naukovy'x poglyadiv shhodo ponyattya «spozhy'vcha cinnist' tovaru [Evolution of scientific views on the concept of "consumer value of goods]. Marketing and innovation management. - №2. P.74-80. . [in Ukrainian].
27. Dobroskok Yu.B.. Sy'stema pokazny'kiv ocinky' rezul'taty'vnosti vzayemodiyi pidpry'yemstv u markety'ngovy'x kanalax [System of indicators for evaluating the effectiveness of enterprise interaction in marketing channels], Marketing and innovation management, №4, P.99-109. [in Ukrainian].
28. Lanovs'ka G.I.(2017). Innovacijna ekosy'stema: sutnist' ta pry'ncy'py' [Innovative ecosystem: essence and principles], Economy and society. №11.- P.257-262 [in Ukrainian].
29. Nosyk, O. M. (2016). Vidkryti innovatsiini systemy: holovni kharakterystyky i napriamy internatsionalizatsii [Open innovation systems: main characteristics and directions of internationalization] . European Journal of Management Issues, 24 (6), 103-113. [in Ukrainian].
30. Gloor, P. Sociometrics and Human Relationships: Analyzing Social Networks to Manage Brands, Predict Trends, and Improve Organizational Performance Emerald Publishing, Bingley UK, 2017 https://doi.org/10.1108/9781787141124
31. Fedulova, L. I. (2015) Texnologichna polity'ka: global'ny'j kontekst ta ukrayins'ka prakty'ka [Technological policy: global context and Ukrainian practice: monograph [Text] Kyiv, Kyiv National Trade and Economics. University, 844 p. [in Ukrainian].