Аналітичний огляд засобів програмного забезпечення в медичній галузі

2010;
: сс. 146 – 153
Автори: 
Мельникова Н.І., Шаховська Н.Б.

Н.І. Мельникова1, Н.Б. Шаховська2

  • Інститут підприємництва та перспективних технологій
  • Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано ринок програмного забезпечення медичних систем та розроблено їх класифікацію за сферою застосування. З’ясовано, що інтелектуальні програми підтримки прийняття рішень, які допомагають лікарям в задачах вибору найоптимальнішого варіанта призначення лікування, створюють простір для подальшого вивчення та дослідження моделей цих систем.

1. Neelambar Kaipatur DMD. Accuracy of Computer Programs in Predicting Orthognathic
Surgery Hard Tissue Response/ Neelambar Kaipatur DMD// Journal of Oral and Maxillofacial
Surgery.2009 – 1628-1639 Pages. 2. PaxScan Products. Technical Specifications. Manufactured by Varian
Medical Systems. 2009. – http://www.varian.com/media/xray/products. 3. Башмаков А.И. Интеллек-
туальные информационные технологии: Учеб. пособие./ А.И. Башмаков, И.А Башмаков. – М.: Изд-
во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 304 с. 4. Використання комп’ютерних технологій підвищення
інформативності цифрових зображень в ендоскопії / В.З.Свиридюк, К.П.Строцький, І.Ю.Губренюк
та ін. [ Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію №81 від 25.12.2005 р., видане управлінням
охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації ] / Медичний інформаційно-аналітичний
вісник. – 2006. – № 254. – С. 21. 5. Дзяк В.Г. Информационная технология системы динамического
мониторинга для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний / В.Г. Дзяк, Т.В. Колесник, Т.М. Буланая, К.Ю. Егоров // Клиническая информатика и телемедицина, 2009. – № 6. – С.52–58.
6. Загородній Г.М. Нова обчислювальна технологія для науки / Г.М. Загородній, Є.С. Зинов‘єв,
В.М. Мартинов, В.М. Шадура ГРІД // Вісник НАН України, 2005. – № 6. – С.17–19. 7. Кожем‘яко В.П.
Комп‘ютерні технології підвищення інформативності променевих методів візуалізації внутрішніх
органів / В.П. Кожем’яко, В.З. Свиридюк, Б.П. Олійниченко // Оптико-електронні інформаційно-
енергетичні технології. Вінницький національний технічний університет, 2008. – № 2. – С.135–138.
8. Калиновский Д.К. Возможности создания системного программного продукта для работы с
медицинскими базами данных / Д.К. Калиновский, И.Н. Матрос-Таранец, А.Г. Пономаренко,
М.В. Пристром, О.В. Ченгарь // Збірник наукових статей Актуальні питання фармацевтичної та
медичної науки та практики. – Запоріжжя: Видавництво ЗДМУ, 2007. – Вип. XVIII. – С.127–135.
9. Литвин В.В. Інтелектуальні системи: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Литвин,
В.В. Пасічник, Ю.В. Яцишин. – Львів:Новий світ-2000, 2009. – 406 с. – С. 35–46. 10. Матрос-
Таранец И.Н. Алгоритмы обследования и лечения больных с объемными образованиями слюнных
желез с использованием инновационных компьютерных и телекоммуникационных технологий /
И.Н. Матрос-Таранец, А.Г. Ушич, Д.К. Калиновский, Е.А. Мартыненко // Український журнал
телемедицини та медичної телематики. – Донецк: Донецкий национальный медицинский
университет им. М. Горького. 11. Омар А.Х. Методи і моделі створення природно-мовного
інтерфейсу експертної системи медичної діагностики: aвтореф. дис. канд. техн. наук: cпец.
05.13.06 “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології “/
А.Х. Омар. – Харків: Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т", 2006. – 20 с. 12. Павлиш В.А. Новітні
інформаційні технології в клініці пульмонологічного профілю // Практична медицина, 2008. – Т. 14.
– № 3. – С.115–122. 13. Павлиш В.А. Перспективи застосування інформаційних технологій в галузі
доказової медицини фтизіопульмонологічного профілю // Практична медицина, 2008. – Т. ХІV. –
№ 1. – С. 75–77. 14. Перспективи застосування фотоматричних технологій для лікування місцевих
променевих ушкоджень // Український радіологічний журнал, 2008. – Т. ХVI. – № 4. – С.455–460.
15. Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навч.
посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 279 с. 16. Попова Е. Инновационные
технологии в повседневной клинической практике // Врач, 2008. –№ 12. – С. 42–44. 17. Свиридюк
В.З. Використання коефіцієнту поєднання для характеристики етіологічних чинників хронічного
панкреатиту за допомогою комп'ютерних технологій аналізу електронних реєстрів
захворюваності // Магістр медсестринства, 2008. – № 1. – С. 93–101. 18. Слабкий Г.О.По шляху
розвитку телемедичних технологій в Україні / Г.О. Слабкий, В.Г. Осташко, О.Б. Динник,
О.С. Коваленко // Клиническая информатика и телемедицина. – К.: ДУ Український інститут
стратегічних досліджень МОЗ, 2009. – № 6. – С. 85. 19. Ухаль О.М. Cучасні технології в
діагностиці та лікуванні набутих кіст передміхурової залози у хворих на хронічний простатит //
Здоровье, 2008. – № 4. – С.67–68.