Features implementation technologies and methods of distance learning in the educational process

2015;
: pp. 349 - 358
Authors: 

Holoshchuk R., Dumanskyi N.

Lviv Polytechnic National University

This work has considered a problem of distance education and involvement in its adaptive learning system. Also free and business systems of distance education are considered.

1. Bobalo Yuriy. Software implementation of electronic textbooks «Fundamentals of the theory of electronic circuits» / Yuriy Bobalo, Petro Stakhiv, Bohdan Mandziy, Natalia Shakhovska, Roman Holoshchuk // Матеріали XII міжнародногосимпозіуму «Обчислювальніпроблемиелектротехніки», 5–7 вересня 2011 року / відп. завип. С. Рендзіняк. — Львів : ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2011. — С. 17–18. 2. Yuriy Bobalo, Petro Stakhiv, Bogdan Mandziy, Natalya Shakhovska, Roman Holoschuk: The concept of electronic textbook «Fundamentals of theory of electronic circuits» [Електроннийресурс] // Przegląd elektrotechniczny (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 3a/2012. — P. 16-18 http://pe.org.pl/articles/2012/3a/6.pdf. — Заголовокзтитул. екрана. Przeglad Elektrotchniczny is indexed by Thomson Scientific Web of Science Philadephia (Philadelphia list). Impact Factor: 0.242. 3. БашмаковА. И. Разработкакомпьютерныхучебниковиобучающихсистем / А. И. Башмаков, И. А.Башмаков. — М. : Информационно-издательскийдом «Филинъ», 2003. — 616 с. 4. ГолощукР. О. Веб-спільнотивдистанційнійосвіті / Р. О. Голощук, Н. О. Думансь-кий, Ю. О. Сєров // НауковийвісникНаціональноголісотехнічногоуніверситетуУкраїни. — Львів, 2008.— Вип. 18.10. — С. 286–292. 5. ГолощукР. О. Структуратапрограмнареалізаціяелектронного підручника «Основитеоріїелектроннихкіл» / Р. О. Голощук, Ю. О. Сєров // Інноваційнікомп’ютернітехнологіїувищійшколі: матеріали 3-їнауково-практичноїконференції. м. Львів, 18–20 жовтня2011 року / відп. завипускЛ. Д. Озірковський. — Львів : ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2011. — С. 57–61. 6. ГолощукР. О. Характернімоделі, структурататехнологіїелектронногонавчання / Р. О. Голощук //Інноваційнікомп’ютернітехнологіїувищійшколі: матеріали 4-їнауково-практичноїконференції. м. Львів, 20–22 листопада 2012 року / відп. завипускЛ. Д. Озірковський — Львів : ВидавництвоЛьвівськоїполітехніки, 2012. — С. 16–20. 7. ГолощукР. О. Дистанційнаосвіта — методи, технологія, реалізація / Р. О. Голощук // ЗбірникматеріалівМіжвузівськоїнауково-технічноїконференціїнауково-педагогічнихпрацівників. — Львів : Ліга-Прес, 2006. — С. 156–157. 8. ГолощукР. О. Використанняпрограмногозабезпечення Moodle та Adobe дляорганізаціїелектронногонавчання / Р. О. Голощук, О. О. Довбуш // Інформаційнісистемитамережі : [збірникнауковихпраць] / відп. ред. В. В. Пасічник. — Львів. : ВидавництвоНаціональногоуніверситету «Львівськаполітехніка», 2010. — No 673. — C. 249–258. 9. ГолощукР. О. Інтелек-туальнасистемадистанційногоконтролюзнаньучасниківолімпіадтатурнірівюнихінформатиків / Р. О. Голощук // Інформаційнісистемитамережі : [збірникнауковихпраць] / відповідальнийредакторВ. В. Пасічник. — Львів : ВидавницвоНаціональногоуніверситету «Львівськаполітехніка», 2003. — No 489. — С. 90–100. 10. ГолощукР. О. Математичнетапрограмнезабезпеченнясистемдистанційногомережевоцентричногонавчання : авторефератдисертаціїкандидататехнічнихнаук : 01.05.03 / Р. О. Голощук ; Національнийуніверситет «Львівськаполітехніка». — Л., 2008. — 20 с. 11. ГолощукР. О. Моделюваннясистемдистанційногомережевоцентричногонавчання / Р. О. Голощук // Інформаційнісистемитамережі. — Львів : ВидавництвоНаціональногоуніверситету «Львівськаполітехніка», 2008. — No 610. — С. 93–100. 12. ГолощукР. О., СєровЮ. О. Створеннядитячогодистанційногонавчально-консультаційногоцентрунаосновісучаснихвеб-технологій [Електроннийресурс] // Е-навчанняувищійшколі — проблемиіперспективи (INCEL08) : Міжнароднанауково-практичнаконференція, м. Одеса, 13–15 травня 2008 р. — 1 електроннийопт. диск (CD-ROM) : ISBN 978-966-593-624-4. — Систем. вимоги: Windows 95/9/ME//NT4/2000/xp. Acrobat Reader. — Заголовокзтитул. екрана. 13. Интернет-обучение: технологиипедагогическогодизайна / МоисееваМ. В., ПолатЕ. С., БухаркинаМ. Ю., НежуринаМ. М. ; подред. канд. педаг. наукМ. В. Моисеевой. — М. : Камерон, 2004. — 216 с. 14. ПелещишинА. М. Аналізсу часнихконцепційрозвиткусередовища WWW / А. М. Пелещишин, О. Л. Березко // ВісникНаціональногоуніверситету «Львівськаполітехніка» : Комп’ютернінаукитаінформаційнітехнології. — 2006. — No 565. — С. 57–64. 15. ШаховськаН. Б. Моделюваннятаалгоритмізаціяпроцесівдистанційногонавчання / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук // Комп’ютернінаукитаінформаційнітехнології : Вісник Національного університету «Львівськаполітехніка». — 2004. — No 521. — С. 106–112.