Development of the intellectual system architecture based on innovative methods for teaching students

2017;
: pp. 220 - 228

Shakhovska N. B. Development of the intellectual system architecture based on innovative methods for teaching students / N. B. Shakhovska, V. A. Visotska, O. O. Skotar // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Informatsiini systemy ta merezhi. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 872. — P. 220–228.

Authors: 

Natalya Shakhovska, Victoria Vysotska, Oleh Skotar

Natalya Shakhovska1, Victoria Vysotska2, Oleh Skotar3
1, 2 - Information Systems and Networks Department, Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandery Str., Lviv, 79013, UKRAINE, natalya233@gmail.comvictoria.a.vysotska@lpnu.ua,
3 - Software Department, Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandery Str., Lviv, 79013, UKRAINE, oleh.skotar@gmail.com

The paper discusses virtual computer game laboratory named SAUDAI – innovative methods of teaching students of the IT trends which will encourage them to learn and generate students’ interest for learning and research.

1. Holoshchuk R. Matematychne modeliuvannia protsesiv dystantsiinoho navchannia, R. Holoshchuk, V. Lytvyn, L. Chyrun, V. Vysotska, Visnyk nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2003. –No 489, P. 100–109.

2. Rashkevych Yu. Bolonskyi protses ta nova paradyhma vyshchoi osvity, Yu. Rashkevych, Lviv: Lvivska politekhnika, 2014, 168 p.

3. Holoshchuk R., Vysotska V. Interaktyvna vzaiemodiia ta zvorotnyi zviazok u systemi dystantsiinoho navchannia, Visnyk Visnyk nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2002, No 464, P. 44–53.

4. Berko A. Intranet arkhitektura intelektualnykh system elektronnoho navchannia, A. Berko, V. Vysotska, Visnyk Visnyk nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2001, No 438, P. 3–10.

5. Vysotska V. Systema opratsiuvannia struktury elektronnoho pidruchnyka, V. Vysotska, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika". –2003, No 489, P. 49–63.

6. Methods based on ontologies for information resources processing, [V. Lytvyn, V. Vysotska, L. Chyrun, D. Dosyn], LAP, Germany, 2016, 324 p.

7. Berko A. Systemy elektronnoi kontent-komertsii, A. Berko, V. Vysotska, V. Pasichnyk, Lviv: Lvivska politekhnika,2009, 612 p.

8. Matematychna linhvistyka., [V. Pasichnyk, Yu. Shcherbyna, V. Vysotska, T. Shestakevych], Lviv : Novyi svit-2000, 2012, 359 p.

9. Vysotska V. Metody i zasoby opratsiuvannia informatsiinykh resursiv v systemakh elektronnoi kontent-komertsii: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: 05.13.06, V. Vysotska; Lvivska politekhnika, Lviv, 2014, 27 p.

10. Vysotska V. Linguistic Analysis of Textual Commercial Content for Information Resources Processing, V. Vysotska, TCSET’2016, Lviv–Slavske, Ukraine, 2016, P. 709–713.

11. Bisikalo O. Vyiavlennia kliuchovykh sliv na osnovi metodu kontent-monitorynhu ukrainomovnykh tekstiv, O. Bisikalo, V. Vysotska, Radioelektronika. Informatyka. Upravlinnia, No 1(36), Zaporizhzhia: ZNTU, 2016/1, P. 74–83.

12. Chyrun L. Informational resources processing intellectual systems with textual commercial content linguistic analysis usage constructional means and tools development, L. Chyrun, V. Vysotska, I. Kozak, Econtechmod, Lublin; Rzeszow, 2016, 5(2), P. 85–94.

13. Vysotska V. Analysis of business processes in electronic content-commerce systems, V. Vysotska, L. Chyrun, P. Kozlov, Econtechmod. –5(1), Lublin–Rzeszuw, 2016, P. 111–125.

14. Vysotska V. Design and analysis features of generalized electronic content-commerce systems architecture, V. Vysotska, L. Chyrun, P. Kozlov, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, IAPGOS, Poland, 2016, 6(2), P. 48–59.

15. Vysotska V. Process Analysis in Electronic Content Commerce System, V. Vysotska, R. Hasko, V. Kuchkovskiy, CSIT’2015, Lviv: Lviv Polytechnic, 2015, P. 120–123.

16. Lytvyn V. Designing Architecture of Electronic Content Commerce System, V. Lytvyn, V. Vysotska, CSIT’2015, Lviv: Lviv Polytechnic, 2015, P. 115–119.

17. Vysotska V. Analysis Features of Information Resources Processing, V. Vysotska, L. Chyrun, CSIT’2015, Lviv: Lviv Polytechnic, 2015, P. 124–128.

18. Vysotska V. The Means Structure of Information Resources Processing in Electronic Content Commerce Systems, V. Vysotska, L. Chyrun, JISCT, 3(3), Punjab, India, 2015, P. 241–248.

19. Alieksieieva K. Tekhnolohiia upravlinnia komertsiinym web-resursom na osnovi nechitkoi lohiky, K. Alieksieieva, A. Berko, V. Vysotska, Radioelektronika. Informatyka. Upravlinnia, 3(34), Zaporizhzhia: ZNTU, 2015. –P. 71–79.

20. Vysotska V. Kontseptualna model opratsiuvannia informatsiinykh resursiv v systemakh elektronnoi kontent-komertsii, V. Vysotska, L. Chyrun, Matematychni mashyny i systemy, 2015. –No 3, P. 179–190.

21. Chyrun L. Osoblyvosti metodiv kontent-analizu tekstovykh masyviv danykh web-resursiv v mezhakh rehionu, L. Chyrun, V. Kuchkovskyi, V. Vysotska, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2015, No 829, P. 296–320.

22. Alieksieieva K. Osoblyvosti protsesu upravlinnia web-resursom komertsiinoho kontentu na osnovi nechitkoi lohiky, K. Alieksieieva, A. Berko, V. Vysotska, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2015, No 826, Lviv, P. 201–211.

23. Kuchkovskyi V. Zastosuvannia metodiv Internet-marketynhu dlia analizu Web- resursiv v mezhakh rehionu, V. Kuchkovskyi, V. Vysotska, S. Nytrebych, R. Olyvko, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2015, No 832, P. 129–164.

24. Vysotska V. Upravlinnia Web-proektamy elektronnoho biznesu dlia realizatsii komertsiinoho kontentu, V. Vysotska, A. Noha, P. Kozlov, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2015, No 814, P. 421–434.

25. Kozlov P. Suchasni tekhnolohii upravlinnia Web-resursamy v informatsiinii systemi analizu servisu tsyfrovoi dystrybutsii, P. Kozlov, V. Vysotska, L. Chyrun, Visnyk nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2015, No 832. –P. 103–128.

26. Shakhovska N. Metody ta zasoby dystantsiinoi osvity dlia zaokhochennia i zaluchennia suchasnoi molodi do provedennia samostiinykh naukovykh doslidzhen, N. Shakhovska, V. Vysotska, L. Chyrun, Visnyk Nats. un-tu "Lvivska politekhnika", 2015, No 832, P. 254–284.