Intelligent analysis of mathematical software collapsing and expanding of formulae algorithms

2017;
: pp. 43 - 48
Автори: 
Andrii Vasyliuk, Taras Basyuk

Information Systems and Networks Department, Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandery Str., Lviv, 79013, Ukraine

This article is about determination of process of collapsing and expanding of algebra algorithms formulas. Synthesized, minimized, and built mathematical model of adaptation process and expanding and collapsing processes.

1. Ovsiak V., Brytkovskyi V., Ovsiak O., Ovsiak Yu. Syntez i doslidzhennia algorytmiv kompiuternykh system, Lviv, 2004, 276 p.

2. Ovsiak V. ALGORYTMY: metody pobudovy, optymizatsii, doslidzhennia virohidnosti, Lviv: Svit, 2001, 160 p.

3. Vasyliuk A. S. Intelektualnyi analiz struktury danykh matematychnoho zabezpechennia redaktora formul alhorytmiv, A. S. Vasyliuk, Visn. Nats. un-tu "Lvivska politekhnika" : Informatsiini systemy ta merezhi, 2015, No 832 – P. 34–48.

4. Katrenko A. V. Analiz matematychnykh modelei planuvannia v multyproektnomu seredovyshchi, A. V. Katrenko, A. S. Mahats, Visn. Nats. un-tu "Lvivska politekhnika" : Informatsiini systemy ta merezhi, 2014, No 783, P. 443–450.

5. Ovsiak V. Zahalna model redaktora hrafichnykh unitermiv, V. Ovsiak, M. Kozelko, Visnyk TNTU, 2013, V. 69, No 1, P. 183–192.

6. Vasyliuk A. Abstraktnyi alhorytm redaktora formul abstraktnykh alhorytmiv "AbstraktAl", A. Vasyliuk, Kompiuterni tekhnolohii drukarstva : zb. nauk. pr, Lviv: UAD, 2006, No 16, P. 99–108.

Vasiliuk A. S. Intelligent analysis of mathematical software collapsing and expanding of formulae algorithms / A. S. Vasiliuk, T. M. Basiuk // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Informatsiini systemy ta merezhi. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 872. — P. 43–48.