Intellectual Analysis of Transformation Process of the Algebra Algorithm Formulas

2018;
: pp. 97 - 102
Автори: 
Andrii Vasyluk, Taras Basyuk

Information Systems and Networks Department, Lviv Polytechnic National University, S. Bandery Str., 12, Lviv, 79013, UKRAINE

E-mail:

  1. Taras.M.Basyuk@lpnu.ua,
  2. Andrii.S.Vasyliuk@lpnu.ua

The processes of transforming the algorithm algebra formulas are described. The algorithm for calculation of geometrical parameters of unithrams is given. Synthesized, minimized, built a mathematical model and investigated the algorithm of the transformation process of algebra algorithm formulas.

  1. Ovsiak V. Syntez i doslidzennia algorytmiv kompyuternykh system / V. Ovsiak., О. Ovsiak, V. Brytkovskyi – Lviv, 2004. – 276 s.
  2. Ovsiak V. ALGORYTMY: metody pobudovy, optymizatsii, doslidzennia virogidnosti / V. Ovsiak. – Lviv: Svit, 2001. – 160 s.
  3. Ovsiak V. Teoriya sekventsiinykh algorytmiv i proektuvannia kompyuternykh system // V. Ovsiak, Yu. Ovsiak, V. Brytkovskyi – Lviv: UAD, 2001. – 142 s.
  4. Brytkovskyi V. M. Modelyuvannia redaktora formul sekventsiinykh algorytmiv. avtoref. dys. rob. k.t.n. – Lviv: vydavnycho-poligrafichnyi viddil LvCNTEІ. – 18 s.
  5. Vasyluk A.S. Pryntsyp pobudovy pidsystemy redaguvannia formul abstraktnykh algorytmiv // A. Vasyliuk, V. Ovsiak. Kompyuterni tekhnologii drukarstva. – Lviv: UAD, – 2004. – No. 12. – S. 137–146.
  6. Vasyluk A. S. Intelektualnyi analiz struktury danykch ta matematychnogo zabezpechennia redaktora formul algorytmiv // A. S. Vasyluk – Lviv: Naz. un-t “Lvivska politekhnika”, 2015.– No. 832. – S. 34–48
  7. Basyuk T. M. Graph visualization in a heterogeneous environment by means of algebra algorithms / T. M. Basyuk, A. S. Vasyluk, Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – Hungary: Budapest – IV(10), Issue: 91, 2016. – 66–71 p.