Volume 887, 2018

In this Number

(14 papers)

Taras Basyuk, Andrii Vasyluk

pp. 3 - 9

Tsomts Ivan, Anatoliy Batyuk, Adrian Yavorskyi, Teslyuk Taras

pp. 10 - 17

Oleh Veres, Yaroslav Kis, Vladislav Kugivchak, Igor Ryshniak

pp. 43 - 50

Valeriy Dudykevych, GalynaMykytyn, Andrii Rebets

pp. 58 - 68

Tetiana Hovorushchenko, Dmytro Medzatyi, Victor Semenyuk

pp. 75 - 80

Kaminsky R. M., Kunanets N. E., Pasichnyk V. V., Khudiy A. M.

pp. 92 - 104

Kuznietsova Nataliia, Bidyuk Petro

pp. 115 - 121