Volume 887, 2018

In this Number

(14 papers)
Taras Basyuk, Andrii Vasyluk
pp. 3 - 9
Tsomts Ivan, Anatoliy Batyuk, Adrian Yavorskyi, Teslyuk Taras
pp. 10 - 17
Oleh Veres, Yaroslav Kis, Vladislav Kugivchak, Igor Ryshniak
pp. 43 - 50
Valeriy Dudykevych, GalynaMykytyn, Andrii Rebets
pp. 58 - 68
Tetiana Hovorushchenko, Dmytro Medzatyi, Victor Semenyuk
pp. 75 - 80
Kaminsky R. M., Kunanets N. E., Pasichnyk V. V., Khudiy A. M.
pp. 92 - 104
Kuznietsova Nataliia, Bidyuk Petro
pp. 115 - 121