Market relations development on a quasi-іntegration basis

Автори: 
Solntsev S., Zhygalkevych Zh.

Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy
“Kyivskyi politekhnichnyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho”

The essence of kvaziintegration is expanded in the article. Kvaziintegration refers to the universal (hybrid) process of corporate formation, which combines features of both integration and disintegration. This is a formal (imaginary) integration on a conventional basis, which leaves the autonomy to parts that belong to it. The advantage of this harmonious formation is a partnership and absolute competition. The phenomenon of kvaziintegration’s structure is laying in its special features – it’s adaptive, flexible, dynamic formation and focuses on tactical targets.

1. Solntsev S. O. Kvaziintehratsiia vzaiemodiiuchykh pidpryiemstv: teoretychnyi aspekt [Elektronnyi resurs] / S. O. Solntsev, Zh. M. Zhyhalkevych // Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [elektronne naukove fakhove vydannia] – Elektron. zhurn. – Mykolaiv : MNU, 2016. –Vyp. 12. – Rezhym dostupu : http://global-national.in.ua/archive/12-2016/71.pdf. – Zaholovok z ekrana.
2. Richardson G. B. The Organisation of Industry. The Economic Journal,Vol. 82, No. 327 (Sep., 1972), 883–896.
3. Vailunova Yu. H. Setevыe strukturы y ykh rol v povыshenyy konkurentosposobnosty predpryiatyi / Yu. H. Vailunova // Эkonomyka y banky. – 2014. – # 2. – S. 53–60.
4. Rumiantsev K. N. Noveishye proiavlenyia yntehratsyonnыkh protsessov / K. N. Rumiantsev // Nauka. Obrazovanye.
Ynnovatsyy. Vыp. 7. Klasteryzatsyia predpryiatyi : sostoianye y perspektyvы. – 2008. – S. 52–71.
5. Sheresheva M. Yu. Formы setevoho vzaymodeistvyia kompanyi. Kurs lektsyi : ucheb. posobye / M. Yu. Sheresheva. – M. : Yzd. dom Hos. un-ta Vыsshei shkolы эkonomyky, 2010. – 339 s. 6. Asaul A. N.
Predprynymatelskye sety v stroytelstve : nauchn. y ucheb.-metod. sprav. posob. / A. N. Asaul, E. H. Skumatov, H. E. Lokteva. – SPb.: Humanystyka, 2005. – 256 s.
7. Tys D. Dzh. Dynamycheskye sposobnosty fyrmы y stratehycheskoe upravlenye / D. Dzh. Tys, H. Pyzano, Э. Shuen // Vestn.
S.-Peterb. un-ta. Ser. Menedzhment. – 2003. – Vыp. 4. – S. 133–185. 8. Shashkova M. V. Otsenka
эffektyvnosty funktsyonyrovanyia systemы korporatyvnoho upravlenyia orhanyzatsyi vыsokotekhnolohychnыkh otraslei эkonomyky na osnove postroenyia konkurentnoho profylia :
kontseptualnыi y metodycheskyi podkhodы / M. V. Shashkova, L. E. Nykyforova // Sybyrskaia fynansovaia shkola: Aval. – 2013. – # 5. – S. 99–115. 9. Stechenko D. M. Stratehichne upravlinnia
znanniamy v innovatsiinii diialnosti korporatyvnykh utvoren / D. M. Stechenko // Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky : zbirnyk naukovykh prats / za zah. red. prof. Yu. I.Yekhanurova,
A. V. Shehdy. – K.: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr «Kyivskyi universytet», 2014. – Vyp. 28. – S. 60–69.
10. Oliver E. Williamson. Behavioral Assumptions. In: O. E. Williamson. The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. N. Y.: The Free Press, 1985, p.44–52.
11. Havrysh O. A. Innovatsiinyi menedzhment: navch. posib. / O. A. Havrysh, V. V. Derhachova, K. O. Boiarynova, O. V. Huk,
Zh. M. Zhyhalkevych, M. O. Kravchenko. – K.: NTUU «KPI», 2016. – 398 s. 12. Christensen Clayton M. The
innovators dilemma : when new technologies cause great firms to fail [Electronic Resource] / Clayton M.
Christensen. p. cm. – (The management of innovation and change series) – Modeofaccess: http://jhqedu.com:1042/upload/books/Book1010/20140311115729871.pdf. – Title from the screen.
13. Zghurovskyi M. Z. Tekhnolohycheskoe predvydenye / M. Z. Zghurovskyi, N. D. Pankratova. – K. : IVTs
Yzdatelstvo «Polytekhnyka», 2005. – 155 s.
14. Zghurovskyi M. Z. Stratehyia ynnovatsyonnoi
deiatelnosty na osnovanyy metodolohyy tekhnolohycheskoho predvydenyia [Эlektronnыi resurs] /M. Z. Zghurovskyi, N. D. Pankratova. – Rezhym dostupu : www.ipri.kiev.ua/index.php?id=791 – Zahlavye s эkrana