Marketing distribution policy: principles of management and performance indicators

Authors: 

Bilovodska O., Syhyda L.

Sumskyi derzhavnyi universytet (Ukraina)

The existing approaches to management systems formation are analyzed. It is proposed to manage marketing distribution policy according to the principles of the 5P-4S-5C. It is determined that the effectiveness of marketing distribution policy can be defined on the basis of indicators that can be combined in the following groups: market share indicators, indicators of sales activities profitability, indicators of marketing costs effectiveness, indicators of inventory and indicators of service

1. Vytt Iu. Upravlenye sbыtom / Iu. Vytt ; per. s nem. – M. : YNFRA-M, 1997. – 112 s.
2. Krykavskyi Ie. V. Marketynhova polityka rozpodilu : navch. posibnyk / Ie. V. Krykavskyi, N. S. Kosar, A. Chubala. – Lviv : Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika», 2009. – 232 s.
3. Kommercheskaia deiatelnost proyzvodstvennыkh predpryiatyi (fyrm) : uchebnyk / pod red.
O. A. Novykova, V.V. Shcherbakova. – SPb. : Yzd-vo SPbHUЭF, 1999. – 416 s.
4. Pavlenko A. F. Marketynh[Elektronnyi resurs] / A. F. Pavlenko, A. V. Voichak. – K. : KNEU, 2003. – 246 s. – Rezhym dostupu:
http://books.br.com.ua/themes/55/78.
5. Petrunia Iu. Ie. Marketynh : navch. posib. / Iu. Ie. Petrunia. – K. :
Znannia, 2007. – 325 s. 6. Prymak T. O. Marketynh : navch. posib. / T. O. Prymak. – K. : MAUP, 2004. – 228 s.
7. Hertsyk V. A. Rozrobka metodyky otsinky uchasnyka kanalu rozpodilu pidpryiemstva / V. A. Hertsyk //Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia. – 2010. – №8(150). –S. 354–358.