The simulation modeling of external and inner logistic of medical institution

Автори: 
Figun N., Dzelendzyak Yu.

Lviv Polytechnic National University

The logistics aspects of medical institution have been considered. Approach’s classification of simulation model’s creation of inner and external logistics has been formed. The medical institution’s simulation model of inner and external logistics structuring has been realized. The parameters’ of simulation model’s forming have been determined. The two fundamentally different approaches to simulation model’s forming according to specific character of posed tasks have been suggested. The scheme of receiving, transformation and data’s output for simulation model’s creation was developed. The advantages and disadvantages of neural nets and genetic algorithms using for structural realization of simulation model have been analyzed.

1. Bazarova O. V. Pidvyshchennia efektyvnosti vyrobnytstva na zasadakh lohistyky / O. V. Bazarova //
Upravlinnia rozvytkom. – 2012. – № 3. – S. 94–97. 2. Bodianskyi Ie. V. Intelektualna obrobka danykh
na osnovi hibrydnoi veivlet-neiro-fazzi systemy na adaptyvnykh W-neironakh. / Ie. V. Bodianskyi,
O. A. Vynokurova // Naukovo- metodychnyi zhurnal. – Mykolaiv: Zbirka Chornomorskoho derzhavnoho
universytetu im P. Mohyly, 2009. – Vyp 104. – T. 117. – S. 88–98. 3. Vylenskaia T. M. Lohystyka
systemы zdravookhranenyia v uslovyiakh medytsynskoho strakhovanyia / T. M. Vylenskaia // SPb. Hos. un-t
эkonomyky y fynansov. – 1997. – 243 s. 4. Hladkov L. A. Henetycheskye alhorytmы: uchebn. posob. /
L. A. Hladkov, V. V. Kureichyk, V. M. Kureichyk. – M. : FYZMATLYT, 2006. – 320 s. 5. Holykov E. A.
Vzaymodeistvye marketynha y lohystyky: ucheb. posob. / E. A. Holykov. – M. : Flynta, 2007. – 568 s.
6 Krykavskyi Ie. V. Lohistyka. Osnovy teorii: pidruchnyk / Ie. V. Krykavskyi. – Lviv: Natsionalnyi
universytet “Lvivska politekhnika”, “Intelekt-Zakhi