Вісник № 709, 2011

УДК 800

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 709. – 140 с.

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 40 засідання від 22.02.2011 р.)

  Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 

In this Number

(30 papers)

Колектив Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології

сс. 132 - 133
Olha Kocherga, Василь Старко
с. 134

Редактор Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання Роман Мисак

Художник-дизайнер Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 751 від 27.12.2001 р.

 

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

тел. +380 32 2582146, факс +380 32 2582136

www.vlp.com.ua, ел. пошта vmr@vlp.com.ua