Моделювання розпилювання колоди розвальним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми

2011;
: ст. 91 – 100
Authors: 

Маєвський В., Вус А.

В. Маєвський1, А. Вус2

  1. Національний лісотехнічний університет України.
  2. Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Розроблено математичну модель розпилювання колоди паралельно до лінійної регресійної осі розвальним способом на пиломатеріали з урахуванням форми поверхні реальної колоди, отриманої за результатами сканування форми поверхонь її поперечних перетинів. Обґрунтовано особливості математичної моделі розрахунку схем розпилювання з урахуванням повороту колоди або схеми розпилювання навколо осі колоди на заданий кут за розрізання (розпилювання) вертикальними і горизонтальними січними площинами.

1. Шалаев В.С. Совершенствование теории раскроя древесного сырья на пилопродукцию заданных размеров и качества: Автореф. дисс… докт. техн. наук: 05.21.05 / Моск. гос. ун-тет леса. – М., 1995. – 46 с. 2. Уласовец В.Г. Распиловка бревен параллельно образующей: моногр. / Уласовец В.Г. – Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2009. – 147с. 3. Маєвський В.О. Математична модель розпилювання розвальним способом колод з формою поперечного перетину у вигляді еліпса / Маєвський В.О., Максимів В.М., Горбачевський І.Я., Миськів Є.М., Мацюк Р.І. // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – Вип. 34. – 2008. – С. 123–130. 4. Ese-Etame Roncs. Impact of ellipticality on lumber grade and volume recovery for red oak logs / Ese-Etame Roncs. // Thesis submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University. – 2006. – 121p. 5. Todoroki C.L. Lumber volume and value from elliptical western hemlock logs / Todoroki C.L., Monserud R.A., Parry D.L.// Forest Products Journal. – 2007. – Vol. 57. Issue 7/8. – P. 76-82. 6. Яцишин С.І. Розрахунок балансу деревини внаслідок розкроювання колод на радіальні пиломатеріали розвально-сегментним способом / Яцишин С.І., Грицюк Ю.І. // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 149–162. 7. Mayevskyy V.O. Mathematical simulation of surface shape for real log / Mayevskyy V.O., Vus A.Ya. // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – Вип. 36. – 2010. – С.48–56. 8. Lin W. A three-dimensional optimal sawing system for small sawmills in central Appalachia / Lin W., Wang J., Thomas E. // Proceedings of the 17th Central Hardwood Forest Conference GTR-NRS-P-78. – 2011. – P. 67–76. 9. Fritz van Zyl. Determining the optimal log position during primary breakdown using internal wood scanning techniques and meta-heuristic algorithms / Fritz van Zyl. // Thesis submitted in Engineering at the University of Stellenbosch. – 2011. – 116p. 10. Маєвський В.О. Розроблення моделі реальної колоди для імітації її розпилювання на пилопродукцію // Науковий вісник. Зб. науковотехнічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3 – С. 322–328. 11. Маєвський В.О. Вдосконалення розкрою букової пиловочної сировини на пилопродукцію: Дис. ... канд. техн. наук: 05.05.07. – Львів, 2000. – 284 с. 12. Носовський Т. А. Технологія лісопильно-деревообробних виробництв: навч. посіб. / Т. А. Носовський, Р. І. Мацюк, В. В. Маслій. – К.: НМК ВО, 1993. – 196 с.