Аналітичний метод дослідження величини зміни параметрів сигналів у бездротових сенсорних мережах

Authors: 

Карпінський М. П., Чиж В. М., Балабан С. М.

Карпінський М. П. - 1, Чиж В. М. - 2, Балабан С. М. - 2

  1. Університет в м. Бєльсько-Бяла, Державна вища професійна школа, м. Новий Сонч,
  2. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра графічного моделювання

Проаналізовано геометричні моделі бездротових сенсорних мереж, створених у віртуальному просторі для аналізу функціонування окремих інформаційних вузлів та усієї мережі. Запропоновано аналітичний метод дослідження зміни параметрів сигналів з використанням геометричних моделей, в основу побудови яких покладено чотириточкові симплекси. Доведено доцільність використання аналітичного методу для дослідження зміни сили сигналів інформаційних вузлів.

1. Дорошенко А. Е. О моделировании сенсорних сетей средствами високого уровня / А. Е. Дорошенко, К. А. Жереб, Р. С. Шевченко // Проблеми програмування: матер. п'ятої Міжнар. наук.-практ. конф. з програмування Укр. ПРОГ ' 2006, м. Київ, 23-25 трав. 2006 р. – К.: НАН України. Ін-т програмних систем. – 2006. – № 2–3. – С.718–727. 2. Chinh T. Delaunay-triangulation based complete coverage in wireless sensor networks / Chinh T. Vu, Yingshu Li // PERCOM '09 Proceedings of the 2009 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications. – 2009. – P. 1–5. 3. Dragoş I. Săcăleanu Increasing lifetime in grid wireless sensor networks through routing algorithm and data aggregation techniques / Dragoş I. Săcăleanu, Dragoş M. Ofrim, Rodica Stoian, Vasile Lăzărescu // International Journal of Communications. – 2011. – Issue 4.: Volume 5. – P. 157–164. 4. Бакин Е. А. Повышение эффективности сбора информации в беспроводных сенсорных сетях на основе оптимизации расписания: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.13.01 “Системный анализ, управление и обработка информации” / Бакин Евгений Александрович; Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосмического приборостроения. – СПб., 2012. – 19 с. 5. Чиж В. Геометричне моделювання деяких атак на сигнали у бездротових сенсорних мережах / В. Чиж, О. Демчишин, М. Карпінський, С. Балабан // Прикладна геометрія та інженерна графіка: матер. 14 міжнар. наук.-практ. конф. – Мелітополь, ТДАУ, 2012. – Вип. 4. – С. 195–201. 6. Методи геометричного моделювання бездротових сенсорних мереж для аналізу сили сигналів інформаційних вузлів / М. П. Карпінський, В. М. Чиж, С. М. Балабан, Т. О. Яремчук // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. Володимира Даля. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. Володимира Даля, 2013. – Вип. № 15(204), ч.1. – С. 69–76. 7. Чиж В. М. Контроль та візуалізація стану функціональної безпеки інформаційних систем із застосуванням бездротових сенсорних мереж / В. М. Чиж, М. П. Карпінський, С. М. Балабан // Прикладная радиоэлектроника. – Х.: Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2013 – Т. 12, № 2. – С. 356–362.