трансформація

Трансформація функціонально-методичних підходів до управління персоналом в умовах інтеграції виробництва і мережевих інформаційних технологій

Розглянуто актуальні питання об’єктивної необхідності трансформації функціонально- методичних підходів до управління персоналом в умовах інтеграції виробництва і мережевих інформаційних технологій. Визначено функції управління персоналом в умовах диджиталізації. Розкрито методи управління персоналом в умовах інтеграції виробництва і мережевих інформаційних технологій. Охарактеризовано основні виклики сучасності та нові завдання управління персоналом. Відзначено переваги системи інформаційного забезпечення управління персоналом.

ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО АРХІТЕКТУРНУ ФОРМУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МЕТАВСЕСВІТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Розглянуто проблематику трансформації уявлень про архітектурну форму в умовах метавсесвітнього простору. Розглянуто чинники, які, у цьому зв’язку, впливають на зміну пріоритетів проєктування. Простежено зв’язок нової архітектурної мови, що виникає, із світоглядом деконструктивізму та постмодернізму.

ВПЛИВ ЄВРОПЕЙCЬКОЇ СТРАТЕГІЇ ЗГУРТОВАНОСТІ НА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕСТЕТИКИ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Розглянуто проблематику впливу європейської політики згуртованості (cohesion policy) на підходи до вирішення урбаністичного середовища та оцінку його якості. Проаналізовано ряд параметрів, які визначають різні аспекти трансформації міського простору в контексті політики згуртованості. Надано оцінку вже існуючого досвіду інтерпретації громадських зон, як у контексті функціональної ефективності, так і з огляду на їх естетичну вартість. Окреслено напрямки стратегії згуртованості, які впливають на зміни ціннісних уявлень про міський простір.

Simulation of statistical mean and variance of normally distributed random values, transformed by nonlinear functions $\sqrt{|X|}$ and $\sqrt{X}$

This paper presents theoretical studies of formation regularities for the statistical mean and variance of normally distributed random values with the unlimited argument values subjected to nonlinear transformations of functions $\sqrt{|X|}$ and  $\sqrt{X}$.  It is shown that for nonlinear square root transformation of a normally distributed random variable, the integrals of higher order mean $n>1$ satisfy the inequality $\overline{(y-\overline{Y})^n}\neq 0$.  On the basis of the theoretical research, the correct boundaries $m,\sigma \to \infty$ of error transfer for

Напрями та тенденції розвитку програмно-цільових механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін

Розглянуто та проаналізовано кількісні та фінансові показники державних цільових програм за період 2008 — 2014 рр. Отримано загальну характеристику стану застосування вітчизняного програмно-цільового управління для реагування у найбільш суттєвих напрямах глобалізаційних впливів.

Формування організаційних засад державного управління в особливих умовах

Визначено базові напрями визначення особливих умов як факторів впливу на систему державного управління. Особливі умови виокремлено як прояв зовнішнього чинника реформ у системі державного управління. Проаналізовано сучасний стан реалізації інституціональної реформи в Україні та особливостей трансформації державно-управлінського механізму.

Algorithmic and Software of Migration of Databases in Hypermarket Network

Possible ways and options of migrating data from existing database management systems to new ones have been analyzed in the article. Also, the main advantages and disadvantages of these methods have been considered, the common problems that may arise during migration and the standard requirements for this type of system have been given. In the practical part, the Exact Transform Load (ETL) system has been developed with the implementation of all its functional and non-functional requirements, migrating data from the old system to the new one.

ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПОНЯТТЯ «СПАДЩИНИ» У МОДЕРНОМУ ТА ПОСТМОДЕРНОМУ ДИСКУРСІ

На основі порівняльного аналізу простежено трансформацію поняття спадщини у модерному та постмодерному дискурсі. Виявлено зв’язок між ексклюзивною та інклюзивною моделями розуміння історичної вартості архітектурного об’єкту в контексті розуміння естетики містобудівного середовища

TRANSFORMATION OF URBAN SPACES OF LVIV IN 20th-21st CENTURIES

The historical aspects of urban spaces forming in Lviv are considered. The influence factors on the level and specifics of the processes of their transformation are characterized. The general features of the architectural and planning transformation of the spaces in the urban fabric development process are defined. The modern tendencies and directions of urban environment transformation are revealed

Культурна пам’ять як чинник конструювання ідентичності в умовах трансформації українського суспільства

Статтю присвячено проблемі актуалізації потенціалу культурної пам’яті як соціального інструменту в процесі конструювання ідентичності особистості. Виокремлено та узагальнено проблеми, які існують у сфері колективної, суспільної і культурної пам’яті. Розкрито феномен культурної пам’яті як рушія змін та його зв'язок із теорією прав людини як індикатора демократичних змін. З’ясовано потенціал дослідження ролі культурної пам’яті у період демократичної трансформації українського суспільства як посередника нового суспільного наративу минулого, що інтегрує різні перспективи.