Компаративний аналіз моделей, методів та засобів аутентифікації особи в інформаційних системах за її клавіатурним почерком

Автори: 
Лупенко С. А., Шаблій Н. Р., Лупенко А. М.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Проаналізовано моделі, методи та засоби аутентифікації користувачів комп'ютерів за їх клавіатурним почерком. Виявлено недоліки наявних математичних моделей та методів опрацювання даних клавіатурного почерку. Сформульовано актуальні завдання подальших наукових досліджень у цій сфері інформаційної безпеки.

1. R. Gaines, W. Lisowski, S. Press, and N. Shapiro. Authentication by Keystroke Timing: Some Preliminary Results,” Rand Report R-256-NSF, Rand Corporation, Santa Monica, С A, 1980. 2. J. Leggett and Williams Verifying identity via keystroke characteristics // International Journal of Man-Machine Studies, 28:67-76, 1988. 3. Rick Joyce and Gopal Gupta. Identity authentication based on keystroke latencies. Communications of the ACM, 33(2): 168 – 176, February 1990. 4. Расторгуев С. П. Цель как криптограмма: криптоанализ синтетических целей (монография и два варианта пролегоменов к теории) / С. П. Расторгуев, В. Н. Чибисов – М.: Изд-во Агентства “Яхтсмен” – 1996. 5. Лупенко С. А. Розвиток теорії моделювання та обробки циклічних сигналів в інформаційних системах: дис. … д-ра техн. наук 01.05.02 / Лупенко Сергій Анатолійович. – Львів, 2010. – 515 с. 6. Абашин В. Г. Автоматизация процесса определения психофизического состояния оператора автоматизированного рабочего места в АСУТП: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.13.06 “Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность)” / В. Г. Абашин. – Орел, 2008. – 18 с. 7. Шарипов Р. Р. Разработка полигауссового алгоритма аутентификации пользователей в телекоммуникационных системах и сетях по клавиатурному почерку: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.12.13 “Системы, сети и устройства телекоммуникаций” / Р. Р. Шарипов. – Казань, 2006. – 20 с. 8. Чала Л. Е. Методи динамічної ідентифікації користувачів розподілених інформаційних систем: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології” / Л. Е. Чала. – Харків, 2006. – 20 с. 9. Казарин Н. М. Разработка и исследование методов скрытого клавиатурного мониторинга: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.13.19 “Методы и системы защиты информации, информационная безопасность” / Н. М. Казарин. – Таганрог, 2006. – 20 с. 9. 10. Савинов А. Н. Методы, модели и алгоритмы распознавания клавиатурного почерка в ключевых системах: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.13.19 “Методы и системы защиты информации, информационная безопасность” / А. Н. Савинов. – Санкт-Петербург, 2013. – 19 с.