ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИШАРУ ПАСТОПОДІБНОГО МАТЕРІАЛУ ЗІШТУЧНОЮ ПЕРФОРАЦІЄЮ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Актуальною задачею під час дослідження процесу сушіння є встановлення залежності між вологовмістом та температурою матеріалу в процесі його зневоднення. Це обумовлює вибір оптимальних режимних параметрів і розрахунку установок не тільки виходячи з кінетики зневоднення, але і зврахуванням зміни температури матеріалу в процесі сушіння і нагрівання продукту до максимально-допустимого рівня. Гідравлічний опір вологого шару матеріалу є важливим параметром для енергетичної оцінки, ефективності та економічної доцільності процесу зневоднення.

Метою даного дослідження є вивчення гідродинаміки шару пастоподібних матеріалів органічного походження (пекарських дріжджів) методом фільтрації теплоносія через сформований шар. Використання отриманих результатів уможливить знизити енергетичні затрати та  створення методики розрахунку конструктивних параметрів сушарок для зневоднення пастоподібних матеріалів.

Дослідження гідродинаміки сушіння методом фільтрації теплоносія через шар матеріалу у напрямку шар матеріалу → перфорована перегородка проведено для пастоподібного матеріалу органічного походження – біомаси дріжджів.В залежності від швидкості руху теплоносія визначають характер зміни гідравлічного опору сухого матеріалу, а також його вплив на механізм сушіння та кінетику процесу.

Оскільки фільтраційнесушіннямає зональний характер, то, внаслідок переміщення вологи від верхніх шарів до нижніх, відбуваються зміни в його структурі. Збільшення пористості шару в процесі його зневоднення є причиною зменшення гідравлічного опору і збільшення швидкості руху теплоносія.

Пекарські дріжджі належать до пастоподібних матеріалів, тому загальна картина зміни гідравлічного опору та фіктивної швидкості теплоносія під час сушіння є схожою з тією, яку отримали в результаті досліджень гідродинаміки вологого шару.

На основі експериментальних досліджень встановлено вплив природи пастоподібних матеріалів органічного походження (пекарських дріжджів), структури шару на механізм фільтрації теплоносія через створений шар.

1. Филонов А. П. Мероприятия по реализации “Концепции развития химической промыш-
ленности Украины” // Хімічна промисловість України. – 2002. – № 1. – С.3–6. 2. Снежкин Ю. Ф.
Состояние и перспективы развития сушильной техники в Украине // Тез. докл. ІІ Междунар. науч.-
практ. конф. “Современные энергосберегающие тепловые технологии (Сушка и тепловые
процессы)” СЭТТ, 2005. – М.: ИТТФ НАНУ. – 2005. – С. 225–229. 3. Гінзбург А. С. Сушка пищевых
продуктов. – М.: Пищепромиздат, 1960. – 683 с.4. Лыков А. В. Теория сушки. – М.: Энергия, 1968. –
472 с. 5. Атаманюк В. М. Теплообмін під час фільтраційного сушіння гранульованого і осадженого
поліакриламіду [Текст] / В. М. Атаманюк, М. С. Мальований, В. П. Дулеба // Науковий вісник НЛТУ
України. – 2010. − Вип. 20. – С. 113–121. 6. Атаманюк В. М., Гумницький Я. М. Наукові основи
фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів: монографія / Атаманюк В. М., Гумницький Я. М. –
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 276 с. 7. Атаманюк В. М. Кінетика
фільтраційного сушіння шлаку теплових електростанцій / В. М. Атаманюк, І. Р. Барна // Наукові
праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2012. – № 41. – С. 89–93. 8. Iryna B.
Intradiffusionmasstransferduringdryingofslaggravelrawgranule / B. Iryna, G. Yaroslav, V. Atamanyuk. //
Chemistry&ChemicalTechnology. – 2013. – No. 7. – С. 461–466. 9. Атаманюк В. М. Масовіддача у
першому періоді фільтраційного сушіння дрібнодисперсних матеріалів / Володимир Михайлович
Атаманюк // Восточно-Европейский журнал передовыхтехнологий. – 2011. – № 6. – С. 14–22.