СИНТЕЗ ТІОСУЛЬФОЕСТЕРІВ ІЗ СИМ-ТРИАЗИНОВИМ ФРАГМЕНТОМ

1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет „Львівська політехніка”
3
Національний університет „Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”
5
Національний університет „Львівська політехніка”

Ціанурхлорид є цінним вихідним реагентом для безпосереднього отримання високо структурованих молекул. Заміщення атомів хлору в молекулі ціанурхлориду різними фармакофорними фрагментами дало можливість отримати низку похідних 1,3,5-триазину, серед яких виявлено перспективні біологічно активні субстанції, що проявляють антимікробну, протиракову, протималярійну та противірусну  активності.

Похідні тіосульфокислоти не менш цікаві в цьому аспекті дослідження. Ці сполуки представляють інтерес оскільки тіосульфоестери є структурними аналогами природних антибактеріальних речовин. Відомо, що синтетичні естери тіосульфокислот володіють біологічною активністю, яка часто перевищує ефективність природних аналогів. Багато з них використовуються як ліки, консерванти фруктів і овочів, ефективні засоби захисту рослин, регулятори росту, біоцидні добавки, інсектициди та радіопротектор. Крім того, тіосульфокислотні естери є ефективними сульфенілюючими реагентами в органічному синтезі, а також цінними об'єктами для вирішення складних питань молекулярної біології та біохімії.

        Беручи до уваги широкий діапазон шляхів можливого практичного застосування як тіосульфоестерів так і 1,3,5-триазинів в поданій роботі запропоновано шляхи  поєднання в одній молекулі цих “привілейованих структур”, оскільки це відкриває перспективи для пошуку нових біологічно активних сполук. (біоцидів, фунгіцидів, пестицидів, лікарських субстанцій).

  З цією метою досліджено взаємодію 2,4,6-трихлор-1,3,5-триазину з калійними та натрієвими солями ароматичних тіосульфокислот в різних температурних умовах. Показано, що у всіх досліджених випадках ця взаємодія відбувається з утворенням продуктів моно- та ді-заміщення атомів хлору цианурхлориду в різних співвідношеннях.

 Поповнено комбінаторну бібліотеку тіосульфоестерів з сим-триазиновим фрагментом новими об’єктами (4,6-дихлоро-1,3,5-триазиновими тіосульфоестерами, 6-хлоро-1,3,5-триазиновими та ізоціануровими дитіосульфоестерами) для подальшого пошуку серед них перспективних біологічно активних сполук. Структура та індивідуальність синтезованих під час досліджень сполук підтверджена ІЧ, ЯМР-спектроскопією, елементарним аналізом та ТШХ.

 

1. Mooibroek T. J. The s-triazine ring, a remarkable unit to generate supramolecular interactions /
Mooibroek T. J., Gamez P. // Inorg. Chim. Acta. – 2007. – Vol. 360(1). – P. 381–404. 2. Mylari B. L.
Design and synthesis of a novel family of triazine-based inhibitors of sorbitol dehydrogenase with oral
activity: 1-{4-[3R, 5S-dimethyl-4-(4methyl-[1, 3, 5] triazin-2-yl)-piperazin-1-yl]-[1, 3, 5] triazin-2-yl}-(R)
ethanol / Mylari B. L., Withbroe G. J., Beebe D. A., Brackett N. S., Conn E. L., Coutcher J. B. et al. //
Biorg. Med. Chem. – 2003. – Vol. 11(19). – P. 4179–4188. 3. Henke B. R. A new series of estrogen
receptor modulators that display selectivity for estrogen receptor β / Henke B. R., Consler T. G., Go N.,
Hale R. L., Hohman D. R., Jones S. A. et al. // J. Med. Chem. – 2002. – Vol. 45(25). – P. 5492–5505.
4. Desai N. Synthesis and study of 1, 3, 5-tria- zine based thiazole derivatives as antimicrobial agents /
Desai N., Makwana A. H., Rajpara K. // J. Saudi. Chem. Soc. – 2016. – Vol. 20. – P. S334–S341.
5. Vembu S. Potential antibacterial activity of triazine dendrimer: synthesis and controllable drug release
properties / Vembu S. Pazhamalai S., Gopalakrishnan M. // Biorg. Med. Chem. – 2015. – Vol. 23(15). –
P. 4561–4566. 6. Patel A. B. An efcient synthesis of new thiazolidin-4-one fused s-triazines as potential
antimicrobial and antican- cer agents // Patel A. B., Chikhalia K. H., Kumari P. // J Saudi Chem Soc.–
2014. – Vol. 18(5). – P. 646–656. 7. Maeda M. Antimetastatic and antitumor efects of 2, 4-diamino-6-
(pyridine-4-yl)-1, 3, 5-triazine (4PyDAT) on the high lung metastatic colon 26 tumor in mice / Maeda M.,
Ligo M., Tsuda H., Fujita H., Yonemura Y., Nakagawa K. et al. // Anticancer Drug Des. – 2000. –
Vol. 15(3). – P. 217–223. 8. Baindur N. 2-Hydroxy-4, 6-diamino-[1, 3, 5] triazines: a novel class of
VEGF-R2 (KDR) tyrosine kinase inhibitors /Baindur N., Chadha N., Brandt B. M., Asgari D., Patch R. J.,
Schalk-HiHi C. et al. // J. Med. Chem. – 2005. – Vol. 48(6). – P.1717–1720. 9. Jensen N. P.
Phenoxypropoxybiguanides, prodrugs of DHFR-inhibiting diaminotriazine antimalarials. // Jensen N. P.,
104
Ager A. L., Bliss R. A., Canfeld C. J., Kotecka B. M., Rieckmann K. H. et al. // J. Med. Chem. – 2001. –
Vol. 44(23). –P. 3925–3931. 10. Agarwal A. Syntheses of 2, 4, 6-trisubstituted triazines as antimalarial
agents / Agarwal A., Srivastava K., Puri S., Chauhan P. M. // Biorg. Med. Chem. Lett. – 2005. –
Vol. 15(3). – P. 531–533. 11. Ренька Ю. В. Синтез солянокислих солей похідних 2-піролідин-4-аніліно-
6-ариламіно-1,3,5-триазину і дослідження їх активності щодо риновірусу штаму HGP на клітинах
HELA OHIO-1 / Ю. В. Ренька, В. А. Сірий // Ukrainica Bioorganica Acta. – 2012. – Vol. 1. – P. 61–67.
12. V. Lubenets, S. Vasylyuk, N. Monka, Kh. Bolibrukh, O. Komarovska-porokhnyavets, D. Baranovych,
R. Musyanovych, E. Zaczynska, A. Czarny, U. Nawrot, V. Novikov. Synthesis and antimicrobial properties
of 4-acylaminobenzenethiosulfoacid S-esters // Saudi Pharmaceutical Journal. – 2017. – Vol. 25, No. 2. –
P. 266–274. 13. Trost B. M. Alpha-Sulphenylated Carbonyl Compounds in Organic Synthesis //
Trost B. M. // Chem. Rev. – 1978. – No. 78. – Р. 363. 14. Afonso C. A. M. Synthesis of 2,4,6-trisubstituted-
1,3,5-triazines / C. A. M. Afonso, N. M. T. Lourenco, A. Rosatella // Molecules. – 2006. – Vol. 11. –
P. 81–102. 15. Васылюк С. В. Взаимодействие цианурхлорида с алкантиосульфонатами /
С. В. Васылюк, В. И. Лубенец, Ю. И. Бычко, В. П. Новиков // ХГС. – 2008. – № 1. – С. 132–133.
16. Монька Н. Я. Прогнозований скринінг біологічної активності азотовмісних гетероциклічних
естерів аліфатичних тіосульфокислот / Монька Н. Я., Хоміцький Д. О., Шиян Г. Б., Василюк С. В.,
Баранович Д. Б., Лубенець В. І., Новіков В. П. // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” „Хімія,
технологія речовин та їх застосування”. – Львів. – 2010. – № 667. – С. 182–187. 17. Vasylyuk
S. Modification of alkyl esters of 4-aminobenzenethiosulfonic acid by s-triazine fragment and investigation
of their growth-regulative activity / Vasylyuk S., Komarovska-Porokhnyavets O., Novikov V., Lubenets V. //
Chemistry and Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12 (1). – P. 24–28. 18. Келарев В. И. Синтез 2,4-
диамино-сим-триазинов, содержащих фрагменты пространственно затрудненного фенола /
В. И. Келарев, А. С. Ремизов, Р. А. Караханов [и др.] // ХГС. – 1992. – № 10. – С. 1395–1399.
19. Келарев В. И. Синтез и свойства производных сим-триазина. Взаимодействие 2-алкил-4,6-бис
(трихлорметил)-сим-триазинов, содержащих высшие алкильные радикалы, с аммиаком и алифа-
тическими аминами / В. И. Келарев, Аммар Диби, А. Ф. Лунин // ХГС. – 1985. – № 11. – С. 1557–
1561. 20. Физические методы в химии гетероциклических соединений / под ред. А. Р. Катрицкого. –
М.: Химия,1968. – 594 c.