ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ПРИРІСТ ХЛОРОФІЛСИНТЕЗУЮЧИХ МІКРОВОДОРОСТЕЙ

1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет „Львівська політехніка”

        Загальновідомо, що людству необхідно вирішувати велику кількість екологічних проблем. З кожним роком рівень електромагнітного поля Землі тільки зростає, що пов'язано з людською діяльністю. Перспективним було вирішення проблеми поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями за умов впливу мікрохвильового електромагнітного випромінювання. Дане дослідження є одним із не багатьох способів вирішення даної проблеми, зокрема зменшення концентрації вуглекислого газу за допомогою використання біологічних методів очищення промислових газових викидів із залученням фотосинтетичних властивостей рослинних організмів.

На відміну від інших зелених рослин, мікроводорості мають ряд суттєвих переваг. Вони ростуть швидше, та відповідно, поглинають більші концентрації парникових газів та здатні адаптуватися у край несприятливих умовах.

         Електромагнітне випромінювання - потужний фізичний подразник. Живі організми мають різну чутливість до природних та антропогенних джерел електромагнітного випромінювання: характер і вираженість біологічного ефекту залежать від параметрів електромагнітного випромінювання і рівня організації біосистеми.

        Численними біологічними дослідженнями показано, що організми різних видів – від одноклітинних до людини – чутливі до постійного електромагнітного випромінювання. Сьогодні зібрано багато даних, які демонструють стимулюючу, інгібуючу або руйнівну дію цього випромінювання на мікробіологічні об’єкти.

Вплив електромагнітного випромінювання на багатоклітинні організми достатньо висвітлено у літературі, проте мало інформації щодо впливу його на одноклітинні організми, зокрема такі як хлорофілсинтезуючі мікроводорості типу Chlorella.

У звязку з цим важливо дослідити вплив електромагнітного випромінювання на приріст хлорофілсинтезуючих мікроводоростей типу Chlorella .

Досліджено вплив електромагнітного випромінювання на швидкість поглинання СО2 хлорофілсинтезуючими мікроводоростями. Отримано експериментальні залежності поглинання СО2 мікроводоростями в залежності від впливу опромінення МЕМ поля. Побудовано математичну модель  приросту популяції мікроводоростей типу Chlorella в залежності від часу та енергії опромінення МЕМ полем. На основі рішення математичної моделі та отриманих експериментальних результатів побудовано графік залежності поглинання СО2 мікроводоростями типу Chlorella за умови впливу МЕМ опромінення. Встановлено розрахункове значення оптимальної кількості енергії, яка не пригнічує приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей.

1. Голдовская Л. Ф. Химия окружающей среды: учебник для вузов по специальности “Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов”. – 3-е изд. – М.: Мир,
2008. – 295 с. 2. Золотарьова О. К., Шнюкова Є. І., Сиваш О. О., Михайленко Н. Ф. Перспективи
використання мікроводоростей у біотехнології / під ред. О. К. Золотарьової. – К.: Альтерпрес,
2008. – 234 с. 3. Клап Я. А., Яремкевич О. С., Червецова В. Г., Заярнюк Н. Л., Новіков В. П.,
Дослідження впливу електромагнітних, постійних магнітних та акустичних полів на
мікроорганізми // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх
застосування”. – 2016. 4. Дячок В. В., Гуглич С. І., Левко О. Б. Вивчення впливу температури на
кінетику поглинання вуглекислого газу мікроводоростями // Вісник Нац. ун-ту “Львівська
політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2015. – № 812. – С. 365–372.
5. Бурдо О. Г., Рыбина О. Б. Процессы инактивации микроорганизмов в микроволновом поле. –
Одеса: 2010. – 1981 с. 6. Dyachok V., Huhlych S., Yatchyshyn Y., Zaporochets Y., Katysheva V.
Abouttheproblemofbiologicalprocessescomplicatedbymasstransfer // Chemistry&ChemicalTechnology. –
2017. – Т. 11, No. 1. – C. 111–116.