ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОКСИДУ ФОСФОРУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОГЛИНАННЯ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ ХЛОРОФІЛСИНТЕЗУЮЧИМИ МІКРОВОДОРОСТЯМИ

1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет „Львівська політехніка”

Однією з найважливіших екологічних проблем XXI століття є зміна загальнопланетарного клімату. За останні десятиліття в результаті людської діяльності концентрація газів, що утворюють парниковий ефект в атмосфері, зростає. Це призводить до руйнівних наслідків для планети Земля та робить проблему зміни клімату однією з найважливіших у сфері охорони навколишнього середовища . Існує багато способів для вирішення цієї проблеми, один із них - це зменшення концентрації СО2  із залученням біологічних методів очищення промислових газових викидів з використанням фотосинтетичних властивостей мікроводоростей.

Серед усіх відомих методів очищення від парникових газів, біологічний метод має ряд істотних переваг. Зокрема завдяки хорошій здатності мікроорганізмів адаптуватися у несприятливих умовах, (висока концентрація та токсичність, складна суміш забруднюючих речовин) робить даний метод очищення найефективнішим та найбезпечнішим у застосуванні.

Основним джерелом вуглекислого газу (СО2) є продукти спалювання палива, твердого, рідкого чи газоподібного. А відповідно супутніми продуктами спалювання є SO2, NxOy та P2O5. Безумовно присутність цих газів буде впливати на ефективність поглинання СО2 хлорофілсинтезуючими мікроводоростями типу Chlorella. Тому важливо дослідити вплив оксиду фосфору (P2O5) на ефективність поглинання вуглекислого газу (СО2) хлорофілсинтезуючими мікроводоростями типу Chlorella.

Вплив оксиду сірки (SO2) та оксидів азоту (NxOy) ми вже дослідили та описали у наших попередніх роботах. В літературі міститься мало інформації про вплив оксиду фосфору на ефективність приросту біомаси мікроводоростей. Тому важливо було дослідити вплив оксиду фосфору на фотосинтез хлорофілсинтезуючих мікроводоростей.

У даній роботі представлені результати дослідження впливу оксиду фосфору (P2O5)  на ефективність поглинання вуглекислого газу (СО2) хлорофілсинтезуючими мікроводоростями типу Chlorella. Отримано експериментальні залежності ефективності поглинання СО2 мікроводоростями в залежності від концентрації P2O5. Представлено математичну модель  приросту популяції хлорофілсинтезуючих мікроводоростей типу Chlorella в залежності від концентрації оксиду фосфору. На основі рішення математичної моделі та отриманих експериментальних результатів дослідження побудовано графік залежності поглинання СО2 хлорофілсинтезуючими мікроводоростями за умови присутності оксиду фосфору.. Встановлено розрахункове значення оптимальної концентрації  оксиду фосфору  приросту хлорофілсинтезуючих  мікровдоростей.  

1. Дячок В. В. Дослідження впливу оксидів нітрогену на швидкість поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями у водному середовищі / В. В. Дячок, С. Т. Мандрик, В. В. Кати-шева, С. І. Гуглич // Вісник Національного універси-тету "Львівська політехніка". Серія "Хімія, техно-логія речовин та їх застосування". 2018. Т. 886. C. 171-176.
https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i1.1010
2. Дячок В. В. Інгібітори та активатори процесу поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями / В. В. Дячок, В. В. Катишева, С. І. Гуглич, С. Т. Мандрик // Наукові праці ОНАХТ. Одеса, 2018. Т. 82. Вип. 1. С. 77-82.
https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i1.1010
3. Dyachok V., Huhlych S. Mathematical design of biological processes of complicated mass transfer Sciens and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, III(5), ISSUE 41, 2015, P. 91-94.
4. S. Chiu, C. Kao, at all. Microalgal biomass production and on-site bioremediation of carbon dioxide, nitrogen oxide and sulfur dioxide from flue gas using Chlorella sp. culture. / Bioresour. Technol. 2011. No. 102. С. 9135-9142.
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2011.06.091
5. S. Chiu, C. Kao, at all. Utilization of carbon dioxide in industrial flue gases for the cultivation of microalga Chlorella / Bioresource Technology. 2014. No. 166. С. 485-493.
https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.05.094