Process and environmental problems during waste water drainage at refineries

1
ТОВ “Укргазпромбуд”
2
Національний університет біоресурсів та природокористування України
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
ДП “Львівдіпронафтохім”

На нафтопереробних заводах утворюється значна кількість стічних вод технологічного і нетехнологічного походження, які містять вуглеводні. Залежно від продуктивності, сировини, асортименту продукції та особливостей технології характеристики промислових стічних вод можуть змінюватися в широких межах. Беручи до уваги те, що в багатьох місцях бракує доступної сирої води, а також той факт, що типовий нафтопереробний завод генерує від 0,3 до 5 м3 стічних вод на тонну переробленої нафти, повторне використання очищених стічних вод нафтопереробного заводу є особливо актуальним. Кінцева якість очищених стічних вод безпосередньо залежить від правильності їх збору і групування відповідно до їхнього складу з метою подальшого очищення. Крім цього правильний збір і групування стоків призведе до зменшення навантаження на очисні споруди. Слід зазначити, що стічні води нафтопереробних заводів можуть містити значні кількості бензолу та інших летких органічних сполук, які, як правило, випаровуються в каналізаційній мережі, що призводить до надмірних викидів, а також до проблем з запахом і пожежної небезпеки в робочій зоні. Тому оцінка технічного стану каналізаційної мережі на існуючих НПЗ є дуже актуальною проблемою і потребує інженерного та наукового аналізу. У цій статті розглядаються екологічні та технічні аспекти управління стічними водами з метою створення передумов для їх повторного використання в максимально можливих обсягах і, в кінцевому рахунку, для зменшення впливу на навколишнє середовище. Запропоновано рішення щодо вдосконалення управління стічними водами існуючого НПЗ на основі причинно-наслідкових зв'язків (діаграма Ісікави), що впливають на рівень екологічної безпеки каналізаційної мережі. Запропонований новий спосіб системи напірного каналізування дає змогу здійснювати ефективний збір стічних вод, зменшити викиди летких органічних сполук більш ніж вдвічі, зменшити обсяг витікання стічних вод з каналізаційної мережі та підвищити рівень пожежної безпеки на існуючих НПЗ.

1. Баннов П. Г. (2006). Основные методы контроля загрязнения окружающей среды на НПЗ. Санкт-Петербург: Химиздат.
2. Рудин М. Г. Сомов В. Е., Фомин А. С. (2004). Карманный справочник нефтепереработ-чика. Москва: ЦНИИТЭнефтехим.
3. Petroleum refining water/wastewater use and management (2010).
4. Капустин В. М., Рудин М. Г., Кудинов А. М. (2017). Технология переработки нефти. Часть 4. Общезаводское хозяйство. Москва: Химия.
5. Волков В. Н., Давтян М. Л., Старченков А. И., Румянцев А. Н. (2005). Производство промышленных продуктов на основе химической технологии в России и Псковской области. Псков: ПГПУ.
6. Кузубова Л. И., Морозов С. В. (1992). Очистка нефтесодержащих сточных вод (аналитический обзор). Новосибирск.
7. Вдовенко С. В. (2017). Патент України 119262. Київ: Державне патентне відомство України.