СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ НІОБІЙВМІСНОГО СИЛІКАТНОГО СКЛА

1
National University Lviv Polytechnic
2
Національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра терапевтичної стоматології
3
Національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра терапевтичної стоматології
4
Національний університет „Львівська політехніка”
5
Національний університет “Львівська політехніка”
6
Національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра терапевтичної стоматології

Проаналізовано хімічні склади та властивості скла різних систем для виготовлення склоіономерних стоматологічних цементів (СІЦ). Для синтезу скла запропоновано базову систему4SiO2–3Al2O3–xNb2O5–CaO із вмістом Nb2O5 8,8 та 16,2 %(мас.). Наведено високотемпературну технологію та параметри отримання скла для СІЦ. Визначенота проаналізовано властивості синтезованого ніобійвмісного скла. Методом диференційно-термічного аналізу встановлено вплив ніобію оксиду на кристалізаційну здатність скла.

1. Vakhula YA. I., Tupisʹ I. M., Perspektyvni napryamky zastosuvannya skla v medytsyni. Ohlyad., m. Lʹviv, v - vo. Natsionalʹnyy universytet «Lʹvivsʹka politekhnika» , naukovyy zhurnal «Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya» №2(2) 2019., s 73 - 77.
2.  Kanyukov V. N., Strekalovskaya A. D., Kil'kinov V. I. (i dr.). (2004). Materialy dlya sovremennoy meditsiny : Uchebnoye posobiye. Orenburg: GOU OGU.
3.  Patskanʹ L. O..(2007.). Plombuvalʹni materialy. Klasyfikatsiya. Resurs:http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/stomat_ter/classes_stu...
4. R.V.Kazakova, M.A.Luchynsʹkyy, I.V.Bilous, R.YU. Makarchuk, YU.A.Labiy, H.B.Kimak, I.R.Kostyuk Propedevtyka dytyachoyi terapevtychnoyi stomatolohiyi Navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv stomatolohichnykh fakulʹtetiv. -m. Ivano-Frankivsʹk, r - 2004, s -36. https://studfile.net/preview/5342784/ page:36/
5. Larri L. Khench ta Dzhon K. Uest u Biolohichnomu zastosuvanni bioaktyvnoho skla, Life Chemistry Reports 1996, Vol. 13, stor. 187-241.
6. Phillips, R.W. Skinner's Science of Dental Materials. 11th Edition, W.B. Saunders Co., Philadelphia, y. 1991, p. 505-53. 
7.   Mount G.J.. Современный рынок стеклоиономерных цементов // Новое в стоматологии. 2003. №2. С. 70-77. 
8. MOZ Ukrayiny. (n. d.). Tsementy. Khimichnyy sklad, fizychni vlastyvosti, pokazannya do vykorystannya. Metodyka pryhotuvannya ta plombuvannya. Resurs: http://tstm-nmu.org.ua/doc/metod/2k/11.pdf. 
9.  M. D. Korolʹ. Navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv stomatolohichnykh fakulʹtetiv. Materialoznavstvo u terapevtychniy stomatolohiyi chastyna 3.-Vinnytsya: Nova knyha, 2008.-240s.
10. L. F. Kasʹkova. Osoblyvosti preparuvannya tverdykh tkanyn zubiv u ditey. Osnovni fizyko-khimichni ta biolohichni vlastyvosti plombuvalʹnykh materialiv, shcho zastosovuyutʹsya dlya plombuvannya karioznykh porozhnyn ta korenevykh kanaliv u ditey.// m. Poltava, r 2010, s 1 - 39.
11. GAO Huanxin, WANG Zhongcai and WANG Shizhuo, Properties andstructure of niobosilicate glasses. Jornal of Non - Crystalline Soll 112 (1989) 332 - 225. 
https://doi.org/10.1016/0022-3093(89)90548-6
12. T. Cardinal, E. Farginand and G. le Flem., Non linear optical properties of some niobium (v) oxid glasses. Eur. J. Solids State Chem.,t,33, 1996, p. 597 - 605. 
13. S. R. Fliberg, Y. Silberberg, M. K. Oliver.,Appl. Phys. Lett., 1987, 51, 15, p 1135. 
https://doi.org/10.1063/1.98762
14. B. Samuneve,  St. Kralchev and V. Dimitrof, Structure and optical properties of niobium silicate glasses. Jornal of Non - Crystalline Soll 129 (1991) 54 - 63. 
https://doi.org/10.1016/0022-3093(91)90080-P
15. Brtolini M. J., Zaghete M. A., Gimenes R., Paiva- Santos C. O.. (2010). Characterization of amorphous niobium silicates powders synthesized by polymeric precursor method p - 3196 - 3199.
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2005.04.054