ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ГІПСОВАПНЯНИХ В’ЯЖУЧИХ ДЛЯ НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНУ

1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет „Львівська політехніка”
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Методом РФА ідентифіковано кристалічні фази продуктів гідратації гіпсовапняного в’яжучого. Встановлено фізико-хімічні закономірності процесів структуроутворення у модельній системі “гіпс–негашене вапно–метакаолін–аморфний кремнезем–вода–бура”. Досліджено вплив виду негашеного вапна та марки гіпсового в’яжучого на морфологію і розміри кристалів гіпсу двогідрату.Встановлено взаємозв’язок між процесами структуро-утворення композиційних гіпсовапняних в’яжучих за нормальних умов тверднення та фізико-механічними характеристиками каменю.

1. Khaliullin, M. I., Gayfullin, A. R., Rakhimov, R. Z. (2016). Kompleksnoye vliyaniye komponentov na osnovnyye svoystva iskusstvennogo kamnya na osnove besklinkernykh kompozitsionnykh gipsovykh vyazhushchikh. Izvestiya KGASU, 2 (36), 212-219.
2. Ferronskaya, A. V. (Red.). (2004). Gipsovyye materialy i izdeliya (proizvodstvo i primeneniye). Moskva: ASV.
3. Rakhimov, R. Z., Khaliullin, M. I., Gayfullin, A. R. (2014). Kompozitsionnyye gipsovyye vyazhushchiye s ispol'zovaniyem v sostave kompleksnoy dobavki keramzitovoy pyli i domennykh shlakov. Sukhiye stroitel'nyye smesi, 1, 19-22.
4. Morozova, N. N., Galiyev, T. F. (2015). Mineral'nyye dobavki dlya kompozitsionnykh gipsovykh vyazhushchikh.Innovatsionnoye razvitiye sovremennoy nauki: sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Ufa.
5. Korovyakov, V. F. (2009). Teoreticheskiye osnovy sozdaniya kompozitsionnykh gipsovykh vyazhushchikh. ALITinform. Tsement. Beton. Sukhiye smesi, 6, 92-101.
6. Shmakova, Yu. S., Kononova, O. V. (2010). Strukturoobrazovaniye gipsovykh kompozitsiy. 13 Vavilovskiye chteniya "Globalizatsiya. Globalistika. Potentsialy i perspektivy Rossii v global'nom mire": Mater.postoyanno deystvuyushchey Vserossiyskoy mezhdistsiplinarnoy nauch. konf. s mezhdunar. uchastiyem. Yoshkar-Ola.
7. DSTU B V.2.7-82:2010 V'yazhuchí gípsoví. Tekhníchní umovi. [Chinniy víd 2011-03-01]. Kií̈v, 2010. 29 s.
8. DSTU B V.2.7-90:2011 Vapno budível'ne. Tekhníchní umovi. [Chinniy víd2012-10-01]. Kií̈v, 2012. 36 s.
9. EN 459-1:2015. Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria.[Valid from 2015-04-25]. Brussels, 2015.51 p.
10. Yakimechko, Ya. B. (2015). KHímíchna tekhnologíya vapna. L'vív, Rastr-7.
11. Chekans'kiy, B. B., Lutsyuk, Í. V., Yaremchuk, R. M. (2017). Osoblivostí strukturoutvorennya bezklínkernikh kompozitsíynikh v'yazhuchikh za visokikh vodotverdikh vídnoshen'. Vísnik NU LP. Zbírnik naukovikh prats'. Seríya: KHímíya, tekhnologíya rechovin ta í̈kh zastosuvannya, 868, 106-111.
12. Lutsyuk, Í. V., Yakimechko, Ya. B., Chekans'kiy, B. B. (2017). Doslídzhennya vplivu vidu vapna na vlastivostí kompozitsíynogo v'yazhuchogo za ríznikh umov tverdnennya. Zbírnik naukovikh prats' PAT "UkrNDÍ vognetrivív ím. A. S. Berezhnogo", 117, 116-124. Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vognetryv_2017_117_13.
https://doi.org/10.35857/2663-3566.117.11
13. Chekans'kiy, B. B., Lutsyuk, Í. V. (2018). Optimízatsíya skladu bagatokomponentnogo kompozitsíynogo v'yazhuchogo. Vísnik NU LP. Zbírnik naukovikh prats'. Seríya: KHímíya, tekhnologíya rechovin ta í̈kh zastosuvannya, 886, 73-78. Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VNULPX_2018_886_13.
https://doi.org/10.1628/jz-2018-0242
14. Chekans'kiy, B. B., Lutsyuk, Í. V. (2019). Vpliv marki gípsu na vlastivostí kompozitsíynogo v'yazhuchogo ta kharakteristiki kamenyu. KHímíya, tekhnologíya rechovin ta í̈kh zastosuvannya, 2(1), 34-40. doi: https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.034.
https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.034
15. Yakimechko, Ya. B., Novosad, P. V. (2014). Deyakí zakonomírností vikoristannya negashenogo vapna u kompozitsíynikh v'yazhuchikh sistemakh. Tekhnologíí̈ ta dizayn, 4(13). Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/td_2014_4_8.