РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЛІКАРНЯНОЇ (ГОСПІТАЛЬНОЇ) ФАРМАЦІЇ В УКРАЇНІ

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Національний університет „Львівська політехніка”
4
Львівський медичний інститут, кафедра фармацевтичної хімії, фармакогнозії і ботаніки з ресурствознавством лікарських рослин
5
Українська військово-медична академія, кафедра військової фармації
6
ТОВ «Солюютіво», м. Тбілісі, Грузія

Розглянуто сучасний стан забезпечення ліками населення країни з позицій урядових Програм, Постанов Кабінету Міністрів України, Наказів МОЗ щодо закупівлі ліків. Проаналізовано розвиток та удосконалення лікарняної (госпітальної) фармації протягом років незалежності України. Розглянуто нормативно-правову базу щодо закупівлі лікарських засобів та медичних виробів для забезпечення закладів охорони здоров’я. Ретроспективно досліджено історію становлення та запровадження Програми імпортозаміщення лікарських засобів в Україні, розглянуто соціально-політичні та санітарно-епідеміологічні причини її не виконання, а також доведено необхідність відновлення імпортозаміщення в сучасних умовах.

1. Konstytutsiia Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. № 30 st. 141 (1996). 
2. Chukhrai I. L. (2021). Optymizatsiia farmatsevtychnoho zabezpechennia probiotykamy. (Dys. kand. farm. nauk). Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho, Lviv.
3. Hadiak I. V. (2020). Naukovo-praktychne proektuvannia modeli farmatsevtychnoi dopomohy khvorym na khronichnyi prostatyt. (Dys. kand. farm. nauk). Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho, Lviv.
4. Auhunas S. V. (2019). Kompleksne Naukovo-teoretychne obgruntuvannia zakonomirnostei rozvytku systemy medykamentoznoho zabezpechennia naselennia Ukrainy z noofarmatsevtychnykh ta emerdzhentnykh pozytsii. (Dys. kand. farm. nauk). Natsionalna medychna akademiia pisliadyplomnoi osvity imeni P. L. Shupyka, Kyiv.
5. Levytska O. R. (2021). Kliniko-farmatsevtychne obgruntuvannia kontseptualnoi modeli medykamentoznoho zabezpechennia khvorykh z hostrymy porushenniamy mozkovoho krovoobihu. (Dys. dokt. farm. nauk). Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho, Lviv.
6. Anymytsia E. H., Anymytsa P. E., Hlumov A. A. (2015). Іmportozameshchenіe v promуshlennom proіzvodstve rehіona: kontseptualno-teoretіcheskііe і prykladnye aspekty. Ekonomika rehiona, 3, 163-164.
7. Dzhekobs Dzh. (2008). Ekonomika horodov. Moskva: Kulturnoe nasledie.
8. Bauer W. (1972). Import Substitution and Industrialization in Latin America: Experiences and Interpretations. Latin American Research Review (Spring), 7 (1), 95-122.
9. Nazarkina V. M. (2020). Doslidzhennia normatyvno-pravovoi bazy u sferi zabezpechennia dostupnosti likiv dlia naselennia. Farmatsevtychnyi chasopys, 1, 106-116.
https://doi.org/10.11603/2312-0967.2020.1.10905
10. Hudzenko A. O., Shapovalov V. V., Semenkova O. V., Shapovalova V. O., Shapovalov V. V., Moskalenko D. V. (2016). Orhanizatsiia farmatsevtychnoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv, yaki braly uchast u boiovykh diiakh, na zasadakh farmatsevtychnoho prava. ScienceRise. Pharmaceutical Science, 3 (3), 20-28.
11. Nemchenko A. S., Nazarkina V. M., Kurylenko Yu. Ie., Podkolzina M. V.  (2009).  Analiz publichnykh zakupivel likiv v Ukraini yak skladova otsinky tekhnolohii okhorony zdorovʼia. Aktualni pytannia klinichnoi farmakolohii ta klinichnoi 18 farmatsii: materialy nauk.-prakt. internet-konf., Kharkiv, 22−23 zhovt. 2019, 138−140.
12. Hasenko Ya. O., Podkolzina M. V., Kurylenko Yu. Ie., Teterych N. V. (2020). Analiz zakupivel vyrobiv medychnoho pryznachennia za dopomohoiu informatsiino-analitychnoi platformy «Prozorro». Teoretychni ta praktychni aspekty doslidzhennia likarskykh roslyn: materialy IV Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf., Kharkiv, 26-27 lystop. 2020, 76.
13. Kotvitska A. A., Kostiuk V. H., Kotvytskaia A. A. (2016). Doslidzhennia normatyvno-pravovoho rehuliuvannia importozaminnoho vyrobnytstva likarskykh zasobiv v Ukraini. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii, 1, 44-48.
https://doi.org/10.24959/uekj.16.6
14. Bohdan N. S., Palamar A. O., Shpychak O. S., Horoshko O. M. (2017). Naukova otsinka neobkhidnosti rozrobky natsionalnoi prohramy importozamishchennia asortymentu protyvyrazkovykh preparativ v Ukraini. Aktualni problemy rozvytku haluzevoi ekonomiky ta lohistyky : materialy V nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uchastiu, Kharkiv, 20-21 kvit. 2017, 385-387.
15. Pro publichni zakupivli. Zakon Ukrainy. Postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 lypnia 2015 roku, № 622 (2015).
16. Pro zatverdzhennia nomenklatury likarskykh zasobiv ta medychnykh vyrobiv, shcho zakupovuvatymutsia za napriamamy vykorystannia biudzhetnykh koshtiv u 2020 rotsi za biudzhetnymy prohramamy KPKVK 2301400. Nakaz MOZ Ukrainy № 2711 (2019).
17. Derzhavni zakupivli LZ v systemi ProZorro. Retrieved from https://tender.uub.com.ua/pro-prozorro/derzhavni- zakupivli-likarskyh-zasobiv-prozorro
18. U Ministerstvi okhorony zdorovia pratsiuiut nad derzhavnoiu prohramoiu importozamishchennia (2011). Pres-sluzhba Ministerstva okhorony zdorovia. Retrieved from http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=244201294& cat_id=248439113
19. Rozvytok importozaminnykh vyrobnytstv v Ukraini ta zamishchennia importovanykh likarskykh zasobiv vitchyznianymy, u tomu chysli biotekhnolohichnymy preparatamy ta vaktsynamy na 2011-2021 roky (2011, Kviten 18). Proekt kontseptsii Derzhavnoi tsilovoi prohramy. Retrieved from https://www.apteka.ua/article/78579
20. Blahodiinykam prysviachuietsia. (2015, Berezen).
Retrieved from https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2015/march/issue-22/article-6441.html
21. Rozporiadzhennia KMU № 544-r vid 27.05.2015 r. (2015). Retrieved from https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2015/june/issue-46/article-8661.html
22. Yak bezkoshtovno otrymaty liky ukrainskym zakhysnykam? (2020, Cherven 9). Retrieved from https://armyinform.com.ua/2020/06/yak-bezkoshtovno-otrymaty-liky-ukrayin...
23. U 2021 rotsi mozhe buty zupyneno zakupivliu likiv za prohramoiu medychnykh harantii. (2020, Hruden 4). Retrieved from https://eba.com.ua/u-2021-rotsi-mozhe-buty-zupyneno-zakupivlyu-likiv-za-...
24. Pylypenko Ya. (2020, Zhovten 22). Vid defitsytu do konkurentsii: yak zminiuvalysia zakupivli masok tsoho roku. Retrieved from https://ti-ukraine.org/blogs/vid-defitsytu-do-konkurentsiyi-yak-zminyuva...
25. Lisnychenko P. (2021, Berezen 19) Vyrishuvaty, shcho kupuvaty dlia likuvannia koronavirusu, maiut medyky. Retrieved from https://dozorro.org/blog/virishuvati-sho-kupuvati-dlya-likuvannya-korona....

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => qJ9eOEHBA2LmUe2Vgdjsk2sSFNcIWwXrkPQrSabwv-w [:db_insert_placeholder_1] => qJ9eOEHBA2LmUe2Vgdjsk2sSFNcIWwXrkPQrSabwv-w [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 3.239.117.1 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:25744;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 12:52:45.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679910765 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).