Нормативно-правове забезпечення оптимізації компетенцій органів місцевого самоврядування

DG.
2022;
: сс. 98 - 108
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка», Інститут державного управління

Досліджено нормативно-правові засади формування компетенції органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні. Розкрито зміст ключових законів України щодо органів місцевого самоврядування та сучасних концепцій їхньої діяльності. З’ясовано, що в Україні відсутнє єдине кон- цептуальне бачення статусу, компетенцій та відповідальності органів місцевого самоврядування. Встановлено, що нормативно-правове забезпечення щодо функціонування та розвитку органів місцевого самоврядування в Україні формується із регуляторних актів різного рівня.

Зазначено, що нормативно-правове забезпечення діяльності органів міс- цевого самоврядування потребує вдосконалення, зокрема і шляхом пошуку ефективних та раціональних засобів управлінського впливу на їхнє функціо- нування. Якраз до таких належить вдосконалення компетенційної нормативно- правової бази діяльності суб’єктів місцевого самоврядування, що сприятиме задоволенню економічних, політичних і соціальних потреб людей, створенню умов для їх гармонійного розвитку.

 1. Венедиктов А. В. Очерки по гражданскому праву: сб. статей / отв. ред. О. С. Иоффе. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1957. С. 5–20.
 2. Багатомовний юридичний словник-довідник / І. О. Голубовська, В. М. Шовковий, О. М. Лефтерова та ін. Київ: видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. 543 с.
 3. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року. № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text.
 4. Виборчий кодекс України від 19 грудня 2019 року. № 396-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text.
 5. Водний кодекс Закон України від 6 червня 1995 року. № 213/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text.
 6. Данилишин Б. М., Пилипів В. В. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 5–11.
 7. Земельний кодекс від 25 жовтня 2001 року. № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text.
 8. Иоффе О. С., Мусин В. А. Основы римского гражданского права: учебно- методическое пособие. Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1974. 156 с.
 9. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
 10. Петровський П. М. Публічне управління в сучасному світі: проблема філософського розуміння. Філософія публічного управління: монографія / В. П. Солових та ін. Київ: НАДУ, 2020. 256 с.
 11. Петровський П. М., Красівський О. Я. Теоретико-методологічне обґрунтування реформ у публічно-управлінській сфері. Актуальні проблеми державного управління. 2021. Вип. 1(59). С. 17–24.
 12. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.
 13. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 ро- ку. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.
 14. Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 року. № 2780-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12#Text.
 15. Про  службу в  органах місцевого  самоврядування:  Закон Українивід  7 червня 2001 року. № 2493-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text.
 16. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року. № 93-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15#Text.
 17. Шевчук О. Р. Механізми реалізації демократичними інституціями громадянського суспільства політики державної інформаційної  безпеки України: адміністративно-правовий аспект. Російсько-українська війна: право, безпека, світ: матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 29–30 квітня 2022 р.). Тернопіль: ЗУНУ, 2022. 363 с.
 18. «Юридична енциклопедія» в 6 томах як джерело філософсько-правових знань (системний підхід): рецензія / В. С. Бігун; Інститут держави і права ім. В. М. Ко- рецького НАН України. Проблеми філософії права. 2005. Т. III. № 1–2. С. 426–430.
 19. Getzner, M., Moroz, S. The economic development of regions in Ukraine: with tests on the territorial capital approach. Empirica. 2022. No. 49. P. 225–251. URL: https://doi.org/10.1007/s10663-021-09521-w.
 20. Kumar J., C. R., Majid M. A. Renewable energy for sustainable development in India: current status, future prospects, challenges, employment, and investment opportunities. Energ Sustain Soc. 2020. No. 10. Р. 2. URL: https://doi.org/10.1186/s13705- 019-0232-1.
 21. Oleksandr O. Bryhinets, IvoSvoboda, Oksana R. Shevchuk, YevgenV. Kotukh, ValentynaYu. Radich (2020). Public value management and new public governance as modern approaches to  the development  of public administration.  RevistaSanGregorio. SPECIALEDITION-2020.
 22. Vinuesa R., Azizpour H., Leite I. et al. The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. Nat Commun. 2020. No. 11. Р. 233. URL: https://doi.org/10.1038/s41467-019-14108-y.