Роль державно-приватного партнерства у відбудові транспортної інфраструктури України

DG.
2022;
: cc. 44 - 57
1
Національний університет «Львівська політехніка», Інститут державного управління
2
Національний університет «Львівська політехніка», Інститут державного управління

У роботі здійснено аналіз загального стану транспортної інфраструктури в Україні. Показано, що від воєнних дій найбільше постраждали об’єкти дорожньої інфраструктури, для відновлення яких необхідно залучення значного обсягу інвестицій. Одним із інструментів залучення інвестицій у цю сферу могли би стати проєкти державно-приватного партнерства, які доволі широко застосовуються у світовій практиці. Однак публічно-приватні договори в Україні досі не використовуються повною мірою, незважаючи на належне законодавче забезпечення в цій сфері. Показано, що для того, щоб державно- приватне партнерство стало інструментом залучення інвестицій у транспортну інфраструктуру, необхідно: спростити процедуру підготовки та реалізації проєктів державно-приватного партнерства з відновлення зруйнованих війною об’єктів, посилити інноваційну складову в проєктах державно-приватного партнерства, а також створити належне інституційне середовище у цій сфері.

 1. Гарбариніна В. Ю. Застосування державно-приватного партнерства для активізації інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Ефективність дер- жавного управління. 2014. Вип. 40. С. 232–238.
 2. Гарбариніна В. Ю. Удосконалення організаційно-правового механізму реа- лізації політики державно-приватного партнерства в Україні. Державне управління та  місцеве  самоврядування.  Серія:  Механізм  державного  управління.   2015. Вип. 4(27). С. 116–123.
 3. Данилків Х. П., Горбова Х. В., Побурко О. Я. Інноваційний розвиток транспортної системи України. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. Т. 28. № 4. С. 31–35.
 4. Дробот І. О., Барбір І. М. Механізм державно-приватного партнерства у сфері танспортної інфраструктури України. Ефективність державного управління. 2019. № 4(61). C. 98–109.
 5. Запатріна І. В. Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проєктів і надання публічних послуг. Економіка і прогнозування. 2010. № 4. С. 62–86.
 6. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на 1 вересня 2022 року: розрахунки KSE [Київська Школа Економіки]. 2022. 40 с. URL: https://kse.ua/wp-content/ uploads/2022/10/UKR_Sep22_FINAL_Sep1_Damages-Report.pdf.
 7. Інноваційні перетворення на транспорті як чинник модернізації транспортно- дорожнього комплексу України: аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ ekonomika/ innovaciyni-peretvorennya-na-transporti-yak-chinnik-modernizacii.
 8. Никифорук О. І., Гусев Ю. В., Чмирьова Л. Ю. Державно-приватне партнерство: інституціональне середовище для розвитку та модернізації інфраструктури України. Економіка і прогнозування. 2018. № 3. С. 79–101.
 9. Павлюк А. П. Державно-приватне партнерство як механізм активізації інвестиційної діяльності в Україні. Стратегічні пріоритети: науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегічних досліджень. 2012. № 3(24). С. 38–45.
 10. Панченко К. Як колаборація бізнесу та держави допоможе відновлювати Україну. Економічна правда. 19.07.2022. URL: https://www.epravda.com.ua/ columns/2022/07/19/689341/.
 11. Про  автомобільні  дороги:  Закон  України  №  2862-IV  від  08.09.2005 р. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 51. С. 556.
 12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдоско- налення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об’єктів та будівництва нових об’єктів, пов’язаних з післявоєнною перебудовою  економіки  України:  Проєкт  Закону  №  7508  від  01.07.2022.  URL: https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakikh- zakonodavchikh-aktiv-ukraini-shchodo-vdoskonalennya-mekhanizmu-zaluchennya- privatnikh-investitsiy-z-vikoristannyam-mekhanizmu-derzhavno-privatnogo.
 13. Про  державно-приватне  партнерство:  Закон  України  №  2404-VI  від 01.07.2010 р. Відомості Верховної Ради. 2010. № 40. С. 524.
 14. Про джерела фінансування дорожнього господарства України: Закон України № 1562-XII від 18.09. 1991 р. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. С. 648.
 15. Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018–2022 рр.: Постанова КМУ від 21.03.2018. № 382. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/382-2018-%D0%BF#Text.
 16. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 р.: Постанова КМУ від 03.03.2021. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro- zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179.
 17. Про затвердження плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 р.: Розпорядження КМУ від 07.04.2021 № 321-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi- nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku-321-070421.
 18. Про концесію: Закон України № 155-IX від 03.10.2019 р. Відомості Верховної Ради. 2019. № 48. С. 32.
 19. Стан і пріоритети розвитку транспортної інфраструктури. 2021. URL: https://logistics-ukraine.com/2021/12/08.
 20. Шилепницький П. І. Державно-приватне партнерство: теорія і практика: монографія. Київ: Інститут регіональних досліджень НАН України. 2011. 455 с.