Козацьке самоврядування на Запорозькій Січі як складова державницької традиції України

DG.
2022;
: cc. 26 - 41
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розкрито зміст козацького самоврядування Запорозької Січі в контексті продовження державотворчих традицій України в польсько-литовську добу. Охарактеризовано особливості функціонування самоврядування на Запорізькій Січі як християнської козацької республіки, де глибокий демократизм сус- пільно-політичного устрою «освячувався» відповідною ідеологією, що базувалася на православному християнстві. Доведено роль козацтва та козацького самоврядування у започаткуванні процесів формування окремої української національної ідентичності та модерної української нації. Розкрито роль державотворчого досвіду козацького самоврядування у створенні незалежної держави Україна наприкінці ХХ ст.

 1. Архив К. Маркса и Ф. Енгельса. М. : Госполитиздат, 1946. Т. 8. 428 с.
 2. Босак О. І., Красівський О. Я. Самоврядування на землях Війська Запо- розького у межах Речі Посполитої // Історія державного управління / кол. авт. : за заг. ред. проф. В. С. Загорського, проф. О. Я. Красівського. доц. О. Ю. Мороза. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. С. 99–107.
 3. Енциклопедія українознавства: словникова частина / гол. ред. В. Кубійович. Львів : Наукове товариство імені Т. Шевченка у Львові, 1994. Т. 4. С. 1241.
 4. Історія державної служби в Україні : у 5 т. Т. 1 / [О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін.; відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій; редкол. : С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. К. : Ніка-Центр, 2009. 544 с.
 5. Історія українського козацтва: Нариси : у 2 т. Т. 1. / редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. 800 с.
 6. Козацька рада. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE% D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.
 7. Лазарович М. В. Ілюстрована історія України. Тернопіль : Джура, 2007. 407 с.
 8. Лазарович М. В. Лазарович Н. А. Історія України. К. : Знання, 2010. 438 с.
 9. Мануілова К. В. Засади децентралізації в публічній владі запорізьких козаків. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління, 2018. Т. 29(68). № 1. С. 205–209.
 10. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Історія України” для студентів ос- вітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх спеціальностей / уклад. : Мащенко І. Ю., Худолей О.С., Яшан О.О. Черкаси, 2010. URL : https://studopedia.org/12-94104.html.
 11. Смолій В. А. Про нові підходи до вивчення історії українського козацтва // Український історичний журнал. 1990. № 12. С. 12–15.
 12. Українське козацтво. Мала енциклопедія / кер. авт. Кол. Ф. Г. Турченко. К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2006. 523 с.
 13. Усаченко Л. М., Тимцуник В. І. Історія державного управління в Україні: навч. посіб. К. : ТОВ “НВП “Інтерсервіс”, 2013. 292 с.
 14. Щербак В. О. Запорізька Січ як фактор консолідації українського козацтва до середини XVII ст. // Український історичний журнал. № 5. С. 66–71.
 15. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків : у 3-х т. Т. 1. К. : Наукова думка, 1990. 596 с.