Легальний статус виборчих комісій в Україні

https://doi.org/10.23939/shv2016.02.001
Надіслано: Листопад 10, 2016
Прийнято: Грудень 15, 2016
Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглянуто проблему правового статусу виборчих комісій в Україні. На основі аналізу українського виборчого законодавства показано такі аспекти правового статусу виборчих комісій, як термін їхньої діяльності, обсяг повноважень, правовий статус членів виборчих комісій тощо.

Bohasheva, N.(2005). Vyborchi komisii yak orhan upravlinnia vyborchym protsesom: problemy formuvannia i zabezpechennia profesiinosti ta ob’iektyvnosti. [In Ukrainian]. In Vybory Prezydenta Ukrainy-2004 : problemy teorii ta praktyky : zb. mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. pp.530-542. Kyiv: Atika.

Bohashov, O. (2013). Konstytutsiino-pravovyi status orhaniv upravlinnia  vyborchym  protsesom  v  Ukraini. [In Ukrainian]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Marchenko, O. (2011). Administratyvno-pravovyi status vyborchykh komisii z vyboriv narodnykh deputativ Ukrainy : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.07. [In Ukrainian]. Kyiv: Mizhrehion. akad. upr. personalom.

Mykhailiuk, H. (2005). Z dosvidu roboty terytorialnoi vyborchoi komisii terytorialnoho vyborchoho okruhu № 99 z vyboriv Prezydenta Ukrainy 2004 roku (m. Boryspil Kyivskoi oblasti). [In Ukrainian]. In Vybory Prezydenta Ukrainy-2004 : problemy teorii ta praktyky : zb. mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 584-587Kyiv: Atika.

Riabets, M. (2003). Tsentralna vyborcha komisiia: vikhy stanovlennia ta rozvytku: statti,  dopovidi,  vystupy,  interv’iu. [In Ukrainian]. Kyiv: Alternatyvy, Artek. 

Zakon “Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainskoi RSR” vid 27 zhovtnia 1989 r.[In Ukrainian]. Retreived from http://www.zakon1.rada.  gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg= 8304-11.

 Zakon Ukrainy “Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy” vid 18 zhovtnia 2001 r. [In Ukrainian]. In Vidomosti Verkhovnoi  Rady, №51–52, 1058–1112.

Zakon Ukrainy “Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy” vid 18 lystopada 1993  r. [In Ukrainian]. In Vidomosti  Verkhovnoi  Rady, № 48, pp. 1099–1122.

Zakon Ukrainy “Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy” vid  24  veresnia 1997 r. [In Ukrainian]. In Vidomosti Verkhovnoi Rady, No. 43, 787–822.

 Zakon Ukrainy “Pro vybory Prezydenta Ukrainy” vid 5  bereznia  1999  r. [In Ukrainian]. In  Vidomosti  Verkhovnoi  Rady, №14, 274–304.

Zakon Ukrainy “Pro vybory  Prezydenta  Ukrainy” vid 5 lypnia 1991 r. [In Ukrainian]. Retrieved from 
http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1297-12

Zakon Ukrainy “Pro vybory Prezydenta Ukrainy” vid 18 bereznia 2004 r. [In Ukrainian]. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo.

Zakon Ukrainy “Pro vybory Prezydenta Ukrainy” vid  24 liutoho 1994 r.[In Ukrainian]. InVidomosti Verkhovnoi Rady, № 8, 200–220.

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin  do  Zakonu Ukrainy “Pro vybory narodnykh deputativ Ukrainy” vid 7 lypnia 2005  r. [In Ukrainian]. In Vidomosti Verkhovnoi  Rady, № 38–39, 1454–1574.

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy “Pro vybory Prezydenta Ukrainy” shchodo zabezpechennia nalezhnoi orhanizatsii ta provedennia vyborchoho protsesu” vid 15 travnia 2014 r. [In Ukrainian]. Retrieved from http://www.zakon4. rada.gov.ua/laws/show/1272-18/paran2#n2

Zakon Ukrainy “Pro osoblyvosti zastosuvannia Zakonu Ukrainy “Pro vybory Prezydenta Ukrainy” pry povtornomu holosuvanni 26 hrudnia 2004 roku” vid 8 hrudnia 2004 r.[In Ukrainian]. In Vidomosti  Verkhovnoi Rady, No. 52, 2076–2087.

Zakon Ukrainy “Pro Tsentralnu vyborchu komisiiu” vid 17 hrudnia 1997 r. [In Ukrainian].  –  Retrieved from http://www.zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=733%2F97- %E2%F0