Модернізація комунікативної діяльності органів публічного управління

DG.
2022;
: cc. 71 - 82
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто особливості модернізації комунікативної діяльності органів публічного управління в сучасних умовах. Проаналізовано чинники здійснення комунікативної діяльності органів публічного управління в Україні.  Розгля- нуто зарубіжний досвід щодо використання інформаційних технологій органами місцевого самоврядування, який можна застосовувати і в українських реаліях. Обґрунтовано напрями вдосконалення взаємодії органів публічної влади з громадськістю.

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. URL : https://academia- pc.com.ua/product/123 (дата звернення 28.05.2022).
 2. Галицька М. М. Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності майбутніх фахівців. Освітологічний дискурс. 2014. № 2 (6). С. 23–32
 3. Грицяк Н. В., Литвинова Л. В. Державне управління в  умовах розвитку інформаційного суспільства : навч. посіб. К. : К. І. С., 2015. 108 с.
 4. Дегтярьова І. О. Інтернет-сайти як ефективні інструменти забезпечення регіонального розвитку / Дні інформаційного суспільства – 2013: мат. щоріч. наук.- практ. конф. за міжнар. уч. (м. Київ, 20–21 травня 2013 р.). К. : НАДУ, 2013. С. 100.
 5. Дрешпак В. Структура веб-сайтів повітових міст Польщі (на прикладі міст Поморського воєводства) // Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід : мат.ІІІ наук.- практ. семін., 30 берез. – 30 квіт. 2015 р. / ред. кол.: В. М. Дрешпак (голов.ред.). Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. URL : http://www.dridu.dp.ua/ konf/konf_dridu/itis%20seminar%20 2015/index.html
 6. Ігнатенко О. В. Формування міжкультурної комунікативної компетенції в процесі навчання ділової англійської мови. URL : http://confesp.fl.kpi.ua/node/1142 (дата звернення 29.05.2022 р.)
 7. Кушнірюк В. М. Комунікативний етикет державного службовця : навч. посіб. К. : ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2013. 18 4с.
 8. Мальцева К. С. Міжкультурні непорозуміння і проблема міжкультурного перекладу. URL: http://www.disslib.org/mizhkulturni-neporozuminnja-i-problema- mizhkulturnoho-perekladu.html (дата звернення 28.05.2022)
 9. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація. Київ: ЦУЛ, 2012. 288 с.
 10. Міжнародна інформація: терміни і коментарі / Є. А. Макаренко, М. М. Риж- ков, О. П. Кучмій, О. М. Фролова; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ : Центр віл. преси, 2014. 479 c.
 11. М’язова І. Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз). URL : http://www.disslib.org/ mizhkulturna- komunikatsia-zmist-sutnist-ta-osoblyvosti-projavu.html (дата звернення 29.05.2022р.)
 12. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. URL : https://www.twirpx.com/file/245066/ (дата звернення 29.05.2022)
 13. Участь громадськості у моніторингу надання послуг органами публічної влади: нормативне регулювання та існуючої практики / Т. Маматова, Ю. Шаров, М. Зварич; за заг. ред. Ю. Щербініної. К. : [Б. в.], 2013. 120 с.