ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ

Надіслано: Жовтень 20, 2016
Прийнято: Жовтень 20, 2016
1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Проаналізовано сучасний стан вітчизняної енергетики, зокрема теплоелектроцентралей (ТЕЦ). Розглянуто ключові проблеми підприємств теплоенергетичної галузі України: технічне забезпечення галузі, якість надання послуг, тарифна система, фінансовий стан, інвестиційний клімат тощо. Обґрунтовано можливі варіанти покращення стану ТЕЦ методом модернізації та реінжинірингу бізнес-процесів для забезпечення їхнього розвитку в сучасних умовах господарювання.

1. Шевцов А. І., Бараннік В.О., Земляний М.Г., Ряузова Т.В. (2016) Стан та перспективи реформування системи теплозабезпечення в Україні. Аналітична доповідь НІСД. Available at: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/ Teplozabezpechennya.pdf. 2. Теплова енергетика у ЖКГ:стан та перспекти. Аналітичний звіт Мінрегіону 2016 р. Available at: http://www.slideshare.net/ ZubkoGennadiy/ ss-60508544. 3. Мансуров Р. Е. (2016) Реинжиниринг бизнес-процессов промышленного предприятия. Available at: http://www.aup.ru/articles/ management/53.htm. 4. Остроухова Н. Г. (2013) Особенности реинжиниринга бизнес-процессов на предприятиях енергетики. Интернет-журнал “НАУКОВЕДЕНИЕ” Вып. 6. 5. Ключнікова М. В. (2015) Теоретико-правові аспекти відтворення основних виробничих засобів підприємств комунальної теплоенергетики. Технологический аудит и резервы производства. 2015 р. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-pravovi-aspekti-vidtvorennya-... 6. “Енергетична стратегія України на період до 2030 року” Available at: http://zakon.rada.gov.ua/signal/ kr06145a.doc. 7. Сердюк Т. В., Огородник А. С. (2016) Модернізація електричних мереж як засіб підвищення їх економічності, Available at: http://sn-econmanag.crimea.edu/arhiv/2012/ uch_25_1econ/pdf 8. Денисюк С. П. (2014) Технологічні орієнтири реалізації концепції Smart Grid в електроенергетичних системах, Техн. електродинаміка.