Перспективи модернізації правоохоронних органів в умовах глобалізації

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена проблемам у сфері правоохоронної діяльності держави, яка під впливом євроінтеграційних та глобалізаційних процесів потребує негайної модернізації, що дало б змогу створити ефективну сучасну систему правоохоронних органів.

1. Voytovych R. Osoblyvosti diyal'nosti derzhavnykh sluzhbovtsiv v umovakh hlobalizatsiyi. R. Voytovych. Visnyk derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny.[Features of civil servants in the context of globalization]. 2006. No 3. pp. 20–23. 
2. Reformyrovanye polytsyy v stranakh Evropы: Protsess y prohress P. Abrakham, D. Bakrach, A. Bek y dr.; pod red. M. Kaparyny, O. Marynyna; predyslovye A. N. Yarmыsha [Reforming police in the countries of Europe: Process and Progress]. Kiev. : Zadruha, 2005. p. 31. 
3. Pashulya H. Ya. Orhany vnutrishnikh sprav yak element aparatu derzhavy v umovakh hlobalizatsiyi : avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata yurydychnykh nauk : 12.00.01 – teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchen' Halyna Yaroslavivna Pashulya ; Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, Natsional'nyy universytet “L'vivs'ka politekhnika” [Police as part of the state apparatus under the conditions of globalization: the dissertation thesis for the degree of candidate of legal sciences 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal doctrines]. L'viv, 2015. 24 p. 
4. Sobol' Ye. Yu. Dosvid orhanizatsiyi ta diyal'nosti politsiyi providnykh krayin Yevropy . Ye. Yu. Sobol', S. S. Kolomoytsev . Forum prava. [Experience the police organization and the leading European countries]. 2012. No 31(2). pp. 461, 463. 
5. Luneev V. V. Modernyzatsyya v uslovyyakh prestupnosty. YHP RAN.[ Modernization in terms crime] 2011 http://igpran.ru/articles/2955/ 
6. Zozulya Ye. Pidhotovku suchasnoho pravookhorontsya – na riven' yevropeys'kykh standartiv. Ye. Zozulya. Viche.[Preparation modern guardian - the level of European standards]. 2014. No 4 [Elektronnyy resurs] Rezhym dostupu: http://www.viche.info/journal/4070/. 
7. Fedchenko O. Struktura politseys'kykh orhaniv derzhav YeS ta pravove rehulyuvannya yikh diyal'nosti [The structure of the police authorities of the EU and the regulation of their activities]/ Aktual'ni problemy upravlinnya ta sluzhbovo-operatyvnoyi diyal'nosti orhaniv vnutrishnikh sprav u suchasnyy period rozvytku derzhavnosti Ukrayiny : materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf.,[ Actual problems of management and service and operational work of the police in the current period of independence of Ukraine, All-Ukrainian. nauk. and practical. Conf. ] (Kyiv, 26 zhovt. 2007y.). Kyiv.: MP “Lesya”, 2008. 
p. 73. 
8. Rizvi G. Reinventing Government: Putting democracy and social justice back into discourse. Discussion Paper for 6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance, [Reinventing Government: Putting democracy and social justice back into discourse ]24–27 May 2005, Seoul (Republic of Korea). 38 p. 
9. Greene J. Evaluating Planned Change Strategies in Modern Law Enfortsement: Implementing Tsommunity-Based Politsing . Brodeur J. P. [Evaluating Planned Change Strategies in Modern Law Enfortsement: Implementing Tsommunity-Based Politsing].1998. p. 146.

 

R. Shaі «Perspectives modernization law enforcementbodies under globalization» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/perspectives-modernization-law-enforcement