Митна політика України в контексті сучасних суспільних викликів

DG.
2022;
: cc. 128 - 140
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто особливості митної політики України в контексті сучасних суспільних викликів. Проаналізовано досвід здійснення митної політики в розвинутих країнах світу. Здійснено оцінку нормативно-правової бази реалізації митної політики в Україні. Обґрунтовано основні напрями вдосконалення митної політики, зважаючи на негативний досвід здійснення митної політики в сучасних умовах. Аргументовано, що ці напрями потрібно визначати, враховуюи потребу впровадження міжнародних стандартів, спрощення митних процедур, покращення здійснення зовнішньоекономічної діяльності та підвищення ефективності протидії негативним явищам у зовнішній торгівлі.

 1. Артеменко Д. В., Бабенко Л. Г., Гавриленко Б. В. та ін. Торгівля через офшорні зони: раціональна необхідність чи перепона для розвитку України // Журнал “Спільне”. 2016. URL : http://commons.com.ua/uk/torgivlya-cherezofshornizoni-ratsionalna-neobhidnist- chi-perepona-dlya-rozvitku-ukrayini/ (дата звернення 23.05.2022).
 2. Білуха М. Т., Микитенко Т. В. Митний контроль: організація і методологія // Науковий вісник Національного університету ДПС України (Серія: “Економіка, право”). 2014. № 1(64). С. 181–187.
 3. Годованець О. В. Митний контроль : сутність та економічний зміст // Нау- ковий вісник Херсонського державного університету (Серія: “Економічні науки”). 2016. Вип. 20. Частина 1. С. 159–163.
 4. Квеліашвілі І. Гармонізація національної митної політики з міжнародними нормами і стандартами в митній сфері // Державне управління та місцеве самовря- дування. 2016. Вип. 1. С. 74–80.
 5. Коломоєць О. В. Сучасний стан митної політики та митного права в Україні // Бізнес-навігатор. 2014. №2. С.131–136.
 6. Конституція України. К. : Видавничий дім “Скіф”, 2006. 48 с.
 7. Мартинюк В. П. Про доцільність використання терміна “митна система держави” // Митна безпека (Серія “Економіка”). 2010. № 2. С.144–145.
 8. Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44–45, № 46–47, № 48. ст. 552.
 9. Мосякіна  О.  А.  Митна  політика  та  принципи  її  реалізації  в  Україні  //Публічне управління та митне адміністрування. 2015. № 2. С. 207–211.
 10. Науково-практичний коментар до Митного кодексу України: у 3 т. / П. В. Пашко, В. Ю. Хомутиннік, Т. І. Єфименко (та ін.). К. : ДННУ “Акад. фін. Управління”, 2012. URL : https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=452&num=6 (дата звернення 25.05.2022).
 11. Офіційний  веб-сайт  Департаменту  внутрішньої  безпеки  США.  URL  : https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Jun/CBP-Org-Chart- Realigned-clickable-061516.pdf (дата звернення 22.05.2022).
 12. Про Митний тариф України : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2014. № 20–2.1
 13. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 13–14, № 15–16, № 17. ст. 112.
 14. Український та зарубіжний досвід побудови митних органів: рекомендації для сучасної України: консультативна робота. URL : http://www.ier.com.ua/ files/Projects/Projects_2014/Trade_Facilitation_dialogue/ Ukrainian_customs_service_ Savarets_2017.pdf (дата звернення: 24.02.2020).
 15. L’essentiel de la douane. URL : http://www.douane.gouv.fr/articles/ a11602-les- multiples-missions-de-la-douane-francaise (дата звернення 24.05.2022).