Реалізація митної політики України в контексті удосконалення її нормативно-правового забезпечення

DG.
2022;
: сс. 131 - 143
1
кафедра публічного управління та публічної служби Навчально-наукового інституту державного управління Національного університету «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто особливості митної політики України в системі публічного управління зовнішньоекономічною діяльністю держави. Акцентовано на нормативно-правовому забезпеченні митної політики в Україні, яке регулює взаємовідносини в митній сфері. Обґрунтовано основні напрями покращення нормативно-правової бази у сфері митної політики України.  Аргументовано необхідність вдосконалення митного контролю шляхом прийняття Закону України «Про митний контроль в Україні». Аргументовано потребу уніфікації законодавчої бази України у митній сфері відповідно до норм та стандартів Європейського Союзу з огляду на реалізацію українською державою євроінтеграційного вектора.

 1. Андрушко А. П. Імплементація іноземного досвіду здійснення митного постаудиту в Україні: проблеми та  перспективи. Публічне управління  та митне адміністрування. 2017. № 2(17). С. 214–219.
 2. Войтенко І. С., Мазурець О. О. Реформування митної політики та безпеки в Україні в умовах євроінтеграції. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). 2018. № 1–2. С. 68–73.
 3. Квеліашвілі І.  М. Конвергенція митних принципів і стандартів в умовах євроінтеграції України: державно-управлінський аспект. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2019. № 1. С. 1–14.
 4. Кийда Л. І., Шевченко Н. І. Особливості реалізації державної митної політики в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1688 (дата звернення 10.09.2022).
 5. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV. Київ: видавничий дім «Скіф», 2006. 48 с.
 6. Корнійчук Н. І. Проблеми та напрями вдосконалення митного контролю і митного аудиту. Економіка та митно-правові відносини. 2019. Вип. 9–10. С. 64–70.
 7. Мережко Н., Караваєв Т., Калуга Н. Подолання бар’єрів у міжнародній торгівлі через спрощення митних процедур. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 3. С. 5–20.
 8. Митний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44–45, 46–47, 48. Ст. 552.
 9. Податковий  кодекс  України.  Відомості  Верховної  Ради  України.  2011. № 13–14, 15–16, 17. Ст. 112.
 10. .Про Державну прикордонну службу: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661- 15#Text (дата звернення 11.09.2022).
 11. .Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 22. Ст. 303. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135- 12#Text (дата звернення 11.09.2022).
 12. .Про прикордонний контроль: Закон України. Відомості Верховної Ради України.  2010.  № 6.  Ст. 46.  URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/  show/1710-17#Text (дата звернення 11.09.2022).
 13. .Реформа митниці: що далі? Економічна правда. 26.07.2021. URL: https://www. epravda.com.ua/projects/mytnytsia/2021/07/26/676085/ (дата звернення 12.09.2022).