Доброчесність як складова діяльності публічних посадових осіб в контексті боротьби з корупцією

2021;
: 62-67

Khomyshyn I. "Integrity as a component of activities of public officials in the context of the fight against corruption"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-432-2021/integ...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті здійснено аналіз змісту принципу доброчесності на публічній службі. Наголошено, що доброчесність є одним з інструментів запобігання корупції та невід’ємною частиною культури державної служби.

Досліджено правове регулювання правил доброчесності серед публічних посадових осіб. Проаналізовано Антикорупційні стратегії, які слугують дороговказом для подолання корупції в державі.

Наголошено на важливості прийняття кодексів етики чи кодексів поведінки в будь-якій державній організації як ключового інструменту зміцнення доброчесності.

Вивчено основні функції та завдання офісу розбудови доброчесності (управління просвітницької роботи та навчальних програм) місією якого є якісне навчання, просвітництво та взаємодія з партнерами у сфері запобігання корупції. та формування негативного ставлення до корупції у громадян.

Обґрунтовано необхідність доповнити перелік компетентностей, визначених стандартом вищої освіти, випускника за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування – здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням принципу доброчесності, що в свою чергу сформулює результат навчання – знати антикорупційне законодавство та уміти формувати негативне ставлення до корупції.

1. Voloshenko A. V. Systemna koruptsiia: derzhavni rehuliatorni imperatyvy protydii [Systemic corruption: state regulatory imperatives of counteraction]. Efektyvna ekonomika. 2018. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6395 2. Shymon O.M. Obmezhennia ta zaborony yak zasoby zapobihannia administratyvnym pravoporushenniam, poviazanym z koruptsiieiu, u diialnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv v Ukraini [Restrictions and prohibitions as a means of preventing administrative offenses related to corruption in the activities of civil servants in Ukraine]: dys... doktora filosofii za spetsialnistiu 081 Pravo. Zaporizhzhia, 2020. URL: http://phd.znu.edu.ua/page//PhD/shimon_anotats.pd 3. Pro derzhavnu sluzhbu [On civil service]: Zakon Ukrainy vid 10.12.2015r. № 889-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/889-19 4. Halunko V. V. Publichnyi interes v administratyvnomu pravi [Public interest in administrative law]. Forum prava. 2010. № 4. S. 178–182. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10gvvvap.pdf 5. Postanova Verkhovnoho Sudu u spravi № 810/2763/17 (K/9901/44258/18) [Judgment of the Supreme Court in case № 810/2763/17 (K / 9901/44258/18)]. [Elektronnyi resurs]. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79883398 6. Pro zapobihannia koruptsii [On the prevention of corruption]: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 r. № 1700-VII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1700-18 7. Dobrochesnist ta etyka v publichnii sferi [Integrity and ethics in the public sphere]. URL: https://www.unodc.org/documents/e4j/IntegrityEthics/E4J_Integrity_and_Et... 8. Otsiniuvannia natsionalnoi systemy dobrochesnosti [Assessment of the national integrity system]. URL: https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/11/nis_assessment_ukr_0.pdf 9. Pro zasady derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky v Ukraini [On the principles of state anti-corruption policy in Ukraine] (Antykoruptsiina stratehiia) na 2014-2017 roky: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 r. № 1699-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1699-18 10. Mizhnarodne antykoruptsiine zakonodavstvo ta Konventsiia OON proty koruptsii: do choho tut Ukraina? [International anti-corruption legislation and the UN Convention against Corruption: what is Ukraine for?][Elektronnyi resurs]. URL: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/mizhnarodne-antykoruptsijne-zakonodavstvo-... 11. Zasady derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky v Ukraini (Antykoruptsiina stratehiia) na 2020 – 2024 roky. NAZK. [Principles of the state anti-corruption policy in Ukraine (Anti-corruption strategy) for 2020 - 2024. NAPC.] [Elektronnyi resurs]. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/Antykoruptsijna-strategiy... 12. Pro zatverdzhennia Zahalnykh pravyl etychnoi povedinky derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia [On approval of the General rules of ethical conduct of civil servants and local government officials]: Nakaz Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby vid 05.08.2016 r. № 158. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z1203-16 13. Vasylevska T. E.Kodeksy povedinky deputativ yak instrumenty pidtrymky deputatskoi etyky [Vasilevskaya TE Codes of conduct of deputies as tools to support deputy ethics]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. 2013. № 2. S. 5-13. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_2_3 14.Ofis rozbudovy dobrochesnosti NAZK. [Integrity Building Office. NAPC][Elektronnyi resurs]. URL:https://prosvita.nazk.gov.ua/.