Актуальні проблеми кадрового добору політико-управлінської еліти в Україні: теоретичний аспект

Authors: 

О. Олійник

Розглянуто проблему застосування фаворитизму, непотизму та кронізму в Україні при здійсненні формування політико-управлінської еліти. Викладено теоретичний матеріал, який містить відомості щодо тлумачення дефініцій «фаворитизм», «непотизм» та «кронізм», перелік моделей владної еліти, розглянуто основні наукові погляди щодо доцільності добору кадрів на основі родинних, близьких чи інших зв’язків, порушено питання необхідності формування політико-управлінської еліти з національною ідеєю, визначено сучасні тенденції добору кандидатів на посади вищого ешалону української влади.

 1. Гелей С. Д. Політологія [Текст] / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. — Львів : Світ, 2001. — С. 1–8.
 2. Олійник В. В. Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти / В. В. Олійник // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія [Текст]. — 2013. — № 2. — С. 114–116.
 3. Лопушинський І. П. Формування української політико-управлінської еліти: сучасний погляд на проблему / І. П. Лопушинський // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. — № 1 (37). — С. 22–30.
 4. Олійник В. В. Феномен формування управлінської еліти у парадигмі неперервної освіти... — С. 116–119.
 5. Підручник для студентів юридичних спеціальних вищих навчальних закладів [Текст] / М. І. Панов (кер. авт. кол.), Л. M. Герасіна, В. С. Журавський [та ін.]. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. — С. 8–10.
 6. Політологія [Текст] : підручник / Ю. М. Розенфельд, Л. М. Герасіна, Н. П. Осипова [та ін.]. — Х. : Право, 2001. — С. 216, 217.
 7. Васильев В. П. Государственное управление [Текст] : учеб. пособ. / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Ю. А. Холоденко. — М. : Дело и Сервис, 2009. — С. 56–58.
 8. Macquarie Dictionary Online [Electronic resourse]. — Access mode : https://www.macquariedictionary.com.au.
 9. Oxford English Dictionary [Electronic resourse]. — Access mode : http://www.oed.com.
 10. Nepotism, patronage and the public trust [Electronic resourse] / D. Solomon. — Access mode : http://www.integrity.qld.gov.au/library/document/catalogue /speeche sarticles /Nepotism%20and%20the%20public%20trust%20(2).pdf.
 11. The overall outlook of favoritism in organization: aliterature review [Electronic resourse] / B. Alper Buyukarslan. — Access mode : http://www.academia.edu/108 8480/THE_OVERALL_OUTLOOK_OF_FAVORITISM_IN_ORGANIZATIONS_A.
 12. Основи протидії корупції [Електронний ресурс] / Назарбаєв Н. — Режим доступу : http://www.transparencykazakhstan.org/UserFiles/file/A%20manual %20_RUS_.pdf.
 13. Професійна етика публічної служби та запобігання конфлікту інтересів [Електронний ресурс] / Мотренко Т. — Режим доступу : file:///C:/Users/ Shpadelia/Downloads/ethics.pdf.
 14. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2011. — № 40. — Ст. 404.
 15. Принцип доброчесності державної влади: постановка проблеми [Електронний ресурс] / О. Томкіна. — Режим доступу : file:///C:/Users/Shpadelia/Downloads/vapny_2014_1_8.pdf.