персонал

Цифровізація управлінської праці hr-менеджера

Предметом дослідження є теоретико-методологічні питання цифровізації роботи HR-менеджера із персоналом та обґрунтування можливості інвестування у діджиталізацію підприємства.

Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану

Розглянуто актуальні питання застосування функціонального підходу до управління персоналом в умовах воєнного стану. Проаналізовано тенденції щодо управління персоналом на підприємствах в умовах воєнного стану.

Емоційний інтелект в системі управління персоналом: структура та проблеми оцінювання

Обґрунтовано зростання прийнятності емоційного інтелекту як основного фактора оцінювання особистості та ефективного управління людськими ресурсами. Емоційний інтелект як здатність розвивати потенціал, співпереживати, співпрацювати, мотивувати та розвивати інших не можна відокремити від системи ефективної діяльності та управління людськими ресурсами. Людська особистість має вирішальне значення для організаційного керівництва та визначення успіхів з погляду викликів і можливостей, а також налагодження як міжнаціональних, так і двосторонніх відносин.

Актуальні проблеми кадрового добору політико-управлінської еліти в Україні: теоретичний аспект

Розглянуто проблему застосування фаворитизму, непотизму та кронізму в Україні при здійсненні формування політико-управлінської еліти. Викладено теоретичний матеріал, який містить відомості щодо тлумачення дефініцій «фаворитизм», «непотизм» та «кронізм», перелік моделей владної еліти, розглянуто основні наукові погляди щодо доцільності добору кадрів на основі родинних, близьких чи інших зв’язків, порушено питання необхідності формування політико-управлінської еліти з національною ідеєю, визначено сучасні тенденції добору кандидатів на посади вищого ешалону української влади.

Кадрове забезпечення спроможності об’єднаних територіальних громад: до понятійного визначення проблеми

Досліджено контент і структуру поняття кадрового забезпечення спроможності об’єднаних територіальних громад шляхом визначення його основних змістових компонентів, таких як: кадри, персонал, кадрове забезпечення, забезпечення персоналом органів місцевого самоврядування. Визначено мету, структуру та функції системи кадрового забезпечення об’єднаних територіальних громад у площині формування їх спроможності.

Нормативно-правове та організаційне забезпечення комплектування персоналу в Державній кримінально-виконавчій службі України

Досліджено нормативно-правове та організаційне забезпечення комплектування персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Проаналізовано
нормативно-правове забезпечення процесу комплектування персоналу установ і органів Державної кримінально-виконавчої служби України. Розглянуто поетапно процеси
комплектування персоналу у контексті внутрішніх організаційних управлінських відносин щодо кадрового забезпечення діяльності кримінально-виконавчої служби, які

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МОТИВАЦІЮ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

В статті узагальнено теоретичні уявлення науковців про сутність корпоративної культури. Визначено основні етапи її формування на підприємстві. Обґрунтовано значимість корпоративної культури в управлінській діяльності підприємств. Розглянуто вплив корпоративної культури на мотивацію трудової діяльності персоналу підприємств.

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ЇХ КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Висвітлено важливість модернізації підприємств в умовах прискореного науковотехнічного прогресу та жорсткої конкуренції на зовнішніх і внутрішніх ринках. Показано, що тільки ті промислові підприємства здатні ефективно функціонувати, які оновлюють свою матеріально-технічну базу, особливо технологічне устаткування, оскільки старе і зношене не дає змоги застосовувати новітні технології.

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Зроблено спробу проаналізувати і узагальнити вплив основних організаційнотехнічних і економічних чинників, які можуть впливати на прискорення розвитку конкурентоспроможності виробничого потенціалу українських промислових підприємств, охарактеризувати їх змістовне наповнення і сферу впливу в динамічних умовах прискорення науково-технічного прогресу і жорсткої конкуренції. В цьому контексті наголошується на ролі і значенні організаційно-технічних і соціальноекономічних чинників у формуванні та ефективному використанні конкурентоспроможного потенціалу промислових підприємств.