Особливості мотивування персоналу підприємств в умовах поглиблення міжнародного співробіництва

2023;
: cc. 40 - 49
1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті визначено поняття «мотивування». Автори узагальнили сутність процесу мотивування, дослідили сучасні теорії мотивування працівників, та способи, якими їх можна використати в межах поглиблення міжнародної співпраці. З’ясовано, чому важливо досліджувати методи та системи, застосовувані для мотивації. Увагузосереджено на елементах, які відіграють роль у мотивуванні персоналу в умовах міжнародної співпраці. На основі аналізування літератури сформульовано основні рекомендації для сфери мотивування персоналу в компаніях, які займаються міжнародною діяльністю.

 1. Asheq A. A., Islam R., Ahmed S. Analysis of Employee Motivation in the Service and Manufacturing Organizations: The Case of a Developing Economy. International Journal of Business and Systems Research. 2022. Vol. 1, no. 1. P. 1.
 2. Engidaw A. E. The effect of motivation on employee engagement in public sectors: in the case of North Wollo zone. Journal of Innovation and Entrepreneurship. 2021. Vol. 10, No. 1.
 3. Schawbel D. Gen Z Employees: The 5 Attributes You Need to Know | Entrepreneur. Entrepreneur. 2014.
 4. Afanasieva N. Y., Opanasenko Y. O. Peculiarities of professional motivation of employees of ses of Ukraine. Theory and practice of modern psychology. 2019. Vol. 5, No. 2, 176–180.
 5. Employee motivation in Ukrainian enterprises – CORE Reader. CORE – Aggregating the world’s open access research papers.
 6. Popadinets I., Andrusiv U., Galtsova O., Bahorka M., & Yurchenko N. Management of Motivation of Managers’ Work At the Enterprises of Ukraine: Innovative Aspects. Management Systems in Production Engineering, 2021. 29(2), 120–131. URL: https://doi.org/10.2478/mspe-2021–0016
 7. Кузьмін О. та Мельник О. Основи менеджменту. Київ: Академвидав, 2003. 415 с.
 8. Щебликіна І. О., Грибова Д. В. Основи менеджменту: навч, посібн. [для студ. вищ.навч. закл.]. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2015. 480 с.
 9. Овсюк Н. В. Мотивація та стимулювання праці: сутність понять та відображення їх в обліку //Інноваційна економіка [онлайн]. 2014. 4-те вид. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_4_55.
 10. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: навч. посібник. Київ: КНЕУ 1998. 224 с.
 11. Кузьмін О.Є , Мельник О. Г , Бондарецька О. М. та Жежуха В. Й. Мотивування персоналу підприємств: інноваційні технології та реінжинірингові підходи: монографія. Львів: Галицька видавнича спілка, 2020. 216 c.
 12. Self-Determination Theory of Motivation – Center for Community Health & Prevention – University of Rochester Medical Center. (n.d.). Welcome to URMC – Rochester, NY – University of Rochester Medical Center. URL: https://www.urmc.rochester.edu/community-health/patient-care/self-determination-theory.aspx.
 13. Vroom’s Expectancy Theory. (n.d.). Unacademy. URL: https://unacademy.com/content/upsc/study- material/psychology/vrooms-expectancy-theory/
 14. McGregor’s XY Theory of Management – BusinessBalls.com. (n.d.). BusinessBalls. URL: https://www.businessballs.com/improving-workplace-performance/mcgregors-xy-theory-of-management
 15. Васюта В. Б. Формування ефективного мотиваційного механізму на підприємстві. Економіка та управління підприємствами. 2020. № 40.
 16. Причепа І. та Яворська К. Формування мотиваційного механізму стимулювання персоналу промислових підприємств за сучасних умов господарювання. Ефективна економіка. [онлайн]. 2019. 5-те вид. URL: DOI: 10.32702/2307–2105–2019.5.57
 17. Корольков В. В та Бабенко Д. О. Удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом підприємства. Ефективна економіка [онлайн]. 2022. 11-те вид. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2022_11_45
 18. Зарубіжний досвід мотивації праці (n.d.). MilkUA.info. URL: http://milkua.info/uk/post/zarubiznij- dosvid-motivacii-praci
 19. Sabri, S. M., Mutalib, H. A., & Hasan, N. A. (2019). Exploring the Elements of Employees’ Motivation in Hospitality Industry. Journal of Tourism, Hospitality and Environment Management, 4(14), 13–23.
 20. Beheshti, N. (2019, January 16). 10 Timely Statistics About The Connection Between Employee Engagement And Wellness. Forbes. URL: https://www.forbes.com/sites/nazbeheshti/2019/01/16/10-timely-statistics- about-the-connection-between-employee-engagement-and-wellness/?sh=12ecacfc22a0
 21. McLean & Company. (n.d.). HR Research for HR Professionals / McLean & Company. URL: https://hr.mcleanco.com/
 22. Khan H., Rehmat M., Butt T. H., Farooqi S., & Asim J. (2020). Impact of transformational leadership on work performance, burnout and social loafing: a mediation model. Future Business Journal, 6(1). URL: https://doi.org/10.1186/s43093–020–00043–8.
 23. Employee Engagement & Motivation / Factsheets / CIPD. (n.d.). CIPD. URL: https://www.cipd.co.uk/knowledge/fundamentals/relations/engagement/factsheet
 24. Wendy R. Boswell (n.d.). Organizational Systems And Employee Motivation URL: https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/75918/Colvin11_Organizational_systems.pdf?sequence=1