Реформа місцевого самоврядування та процеси децентралізації в Україні: соціально-економічний аспект

Authors: 

Н. Павлюк

Визначено сутність та проаналізовано основні аспекти реформованої системи органів публічної влади на місцях; досліджено управлінські аспекти забезпечення соціально-економічного розвитку адміністративно- територіальних одиниць, обґрунтовано необхідність концептуального переосмислення в сучасних умовах ролі, завдань і функцій територіальної громади та органів місцевого самоврядування у забезпеченні динамічного, збалансованого розвитку територій, підвищення рівня життя населення; окреслено взаємодію та зони відповідальності органів державного управління, місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства в побудові та функціонуванні ефективної моделі публічного врядування.

  1. Децентралізація влади. Реформа місцевого самоврядування / [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&... w.minregion.gov.ua%2Fattachments%2Fcontent-attachments%2F3023%2F.pdf&ei =y02 yVKD-FI34aLGTgegL&usg=AFQjCNEXGWPpo8OGGraMqoxMO6Le0cU7 rA&bvm= bv. 833 39334,d.d2s.
  2. 2. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 333-р від 01.04.2014 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
  3. 3. Європейська хартія місцевого самоврядування [Електронний ресурс] Міжнар. док. від 15.10.1985 р. / Рада Європи. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036.
  4. Децентралізація влади. Реформа місцевого самоврядування...
  5. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації [Текст] : наук. доп. / [редкол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. — К. : НАДУ, 2014. — С. 4.
  6. Мамонова В. Місцеве самоврядування / В. Мамонова // Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. При Президентові України ; наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. — Т. 5 : Територіальне управління / наук.-ред. колегія : О. Ю. Амосов (співголова), О. С. Ігнатенко (співголова) [та ін.] ; за ред. О. Ю. Амосова, О. С. Ігнатенка, А. О. Кузнецова. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. — С. 185–187.
  7. 7. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні...
  8. Там само.
  9. Місцеве самоврядування в Україні. — С. 82.