децентралізація

Тенденції децентралізації публічного управління: сучасний стан та перспективи розвитку

В статті розглядається сучасний стан та перспективи розвитку децентралізації публічного управління як передачі управлінських функцій і повноважень центральних органів влади на місцевий рівень управління. У статті підкреслюється, що українська децентралізація, незважаючи на те, що проходить випробування війною, отримала бездоганну оцінку від Єврокомісії, що передувала наданню нашій державі статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Особливості децентралізаційних процесів в Польщі та їх вплив на місцеве самоврядування в Україні

Анотація. Децентралізація, яка є складним процесом, має призвести до ефективного та раціонального управління на державному рівні. Через турботу щодо європейських демократичних цінностей постало серйозне питання про розвиток місцевої демократії, якої не може не вистачати в громадянському суспільстві. З метою надання важливості прав жителів задовольняти свої потреби на місцевому рівні, органи місцевого самоврядування отримали значну автономію та незалежність від державної влади.

Теоретичні аспекти публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні

Узагальнено теоретичні аспекти публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні. Проаналізовано вітчизняний та іноземний досвід публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні. Проаналізовано чинну нормативно-правову базу у сфері просторового планування. Наведено чинну структуру містобудівної документації в Україні. Обґрунтовано доцільність використання індивідуального підходу до формування механізмів публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні (на рівні територіальної громади і населеного пункту).

Реформа місцевого самоврядування та процеси децентралізації в Україні: соціально-економічний аспект

Визначено сутність та проаналізовано основні аспекти реформованої системи органів публічної влади на місцях; досліджено управлінські аспекти забезпечення соціально-економічного розвитку адміністративно- територіальних одиниць, обґрунтовано необхідність концептуального переосмислення в сучасних умовах ролі, завдань і функцій територіальної громади та органів місцевого самоврядування у забезпеченні динамічного, збалансованого розвитку територій, підвищення рівня життя населення; окреслено взаємодію та зони відповідальності органів державного управління, місцевого самоврядування та інститутів

Державна політика в галузі медсестринства: структурно-функціональний аспект

Унаслідок структурно-функціонального аналізу державної політики у сфері охорони здоров’я обґрунтовано виокремлення та запропоновано визначення її складової частини — державної політики в галузі медсестринства. Окреслено зміст та види механізмів реалізації державної політики в галузі медсестринства на регіональному рівні. Запропоновано схематичне відображення статично-динамічного (структурно-функціонального) змісту процесу управління на регіональному рівні галуззю медсестринства.

Узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в контексті публічного управління

Обґрунтовано необхідність узгодження компетенцій органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади для забезпечення ефективного публічного управління як важливого фактора успішної реалізації стратегічного курсу на впровадження в Україні європейських стандартів життя. Проаналізовано систему компетенції органів публічної влади в аспекті забезпечення узгодженості управлінського впливу суб’єктів державної, самоврядної та громадської влад на розвиток суспільних процесів в умовах децентралізації та реформування державного управління.

Маркетингові інструменти залучення інвестицій у територіальні громади

Розкрито сутність маркетингових інструментів залучення інвестицій у територіальні громади. Сформовано рекомендації для територіальних громад щодо використання інструментів маркетингу для покращення інвестиційного клімату на місцевому рівні.

Імплементація міжнародно-правових стандартів місцевої демократії в процесі децентралізації місцевої влади в Україні

Досліджено проблемні моменти впровадження міжнародно-правових приписів у систему реалізації національної державної освітньої політики. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, що становлять основу міжнародних та європейських стандартів з метою їх імплементації в українське законодавство, зокрема в аспекті децентралізації публічної влади на місцях. Обґрунтовано необхідність відповідності змісту національного законодавства міжнародно-правовим стандартам у сфері демократизації місцевого врядування.

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

В статті досліджуються реформи децентралізації в Україні, розглянуто питання, які стосуються управління соціально-економічного розвитку територій об’єднаних громад. У статті розкриваються питання соціально-економічного  розвитку, теоретичні основи об’єднаних територіальних громад та принципи їх створення, а також аналізується відповідна законодавчо-нормативна база України. На основі проведеного дослідження визначено напрями підвищення соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади з врахуванням особливостей функціонування: ресурсного потенціалу та людського капіталу.

Теоретичні та методологічні підходи до визначення поняття і сутності федералізму

Здійснено теоретичний та методологічний аналіз підходів до визначення поняття та сутності федералізму. Досліджено зміст і систему принципів федералізму за допомогою моделювання, типізації, класифікації та історико-правового осмислення теоретичних та методологічних підходів. Доведено, що головними принципами загальнотеоретичного підходу до розробки ідеї федералізму в світовій політико-правовій думці ХХ–ХХІ ст.