Теоретичні аспекти публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні

1
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
2
Аспірантка

Узагальнено теоретичні аспекти публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні. Проаналізовано вітчизняний та іноземний досвід публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні. Проаналізовано чинну нормативно-правову базу у сфері просторового планування. Наведено чинну структуру містобудівної документації в Україні. Обґрунтовано доцільність використання індивідуального підходу до формування механізмів публічного управління у сфері просторового планування на місцевому рівні (на рівні територіальної громади і населеного пункту).

 1. Asotsiatsiia mist Ukrainy: Rezultaty opytuvannia shchodo rivnia doviry hromady do mistsevoi vlady, provedene ukrainsko-norvezkym proektom, yakyi realizuie AMU. Retrieved from: https://auc.org.ua/novyna/rezultaty-opytuvannya-shchodo-rivnya-doviry-gromady-do-miscevoyi-vlady-provedene-ukrayinsko
 2. Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy: Samorehulivni orhanizatsii. Retrieved from: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/profesiyna-atestatsiya-u-sferi-arhitekturnoyi-diyalnosti/delegovani-povnovazhennya/samoregulivni-organizatsiyi/
 3. Nahorna, I. (2021). Formuvannia spryiatlyvykh umov rozvytku terytorialnykh hromad. Teoretychni ta prykladni pyt-annia derzhavotvorennia. Elektronne fakhove vydannia, 25, pp. 86 91. Retrieved from: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/E-25.pdf
 4. Ovcharenko, S. (2021). Publichne upravlinnia kulturnoiu tsilisnistiu mista: Postdystsyplinarni metodolohichni pidkhody. Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia. Elektronne fakhove vydannia, 26, pp. 152 161. Retrieved from: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/%D0 %95-26.pdf
 5. Syrota, L. (2021). Kulturna sfera ta ekonomichnyi rozvytok suchasnoho mista. Ekonomika ta suspilstvo. Elektronnyi zhurnal, 25. Retrieved from: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/227/217
 6. Boiko-Boichuk, O. V. (2010). Model derzhavnoho upravlinnia rozvytkom mista: subiektprostorova interpretatsiia: nauk. visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Seriia: Upravlinnia, 2. pp. 15 28. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2010_2_4
 7. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo planuvannia vykorystannia zemel: Zakon Ukrainy, dokument 711-IX: ofitsiinyi tekst. Kyiv, Verkhovna Rada Ukrainy, Redaktsiia vid 27.05.2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20#Text
 8. Halushka, Z. I., & Soboliev, V. O. (2019). Kontseptsiia intehrovanoho rozvytku mist: neobkhidnist ta mozhlyvosti zastosuvannia v Ukraini. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 1(69), pp. 80 85. Retrieved from: http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/1_69_1_2019_ukr/12.pdf
 9. Mamonova, V. V., & Troian, M. O. (2017). Udoskonalennia orhanizatsiinoi struktury stratehichnoho planuvannia rozvytku mist. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, 2, pp. 127 132. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2017_2_21
 10. Komarovskyi, V., Komarovskyi, I., & Yatsenko, V. (2021). Otsinka efektyvnosti systemy publichnoho upravlinnia mistsevym rozvytkom. Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia. Elektronne fakhove vydannia, 26, pp. 170 182. Retrieved from: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/%D0 %95-26.pdf
 11. Kuspliak, H., & Kuspliak, I. (2021). Zarubizhnyi dosvid zastosuvannia mekhanizmiv upravlinnia v kapitalnomu budivnytstvi. Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia. Elektronne fakhove vydannia, 25, pp. 42 51. Retrieved from: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/E-25.pdf
 12. Seto, K. C., Dhakal, S., Bigio, A., Blanco, H., Delgado, G. C., Dewar, D., Huang, L., Inaba, A., et al. (2014). Chapter 12 – Human settlements, infrastructure and spatial planning. In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. IPCC Working Group III Contribution to AR5. Cambridge University Press. Retrieved from: http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/11114/
 13. Anna M. Hersperger, Eduardo Oliveira, Sofia Pagliarin, Gaëtan Palka, Peter Verburg, Janine Bolliger, & Simona Grădinaru. (2018). Urban land-use change: The role of strategic spatial planning, Global Environmental Change, vol. 51, pp. 32 42. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2018.05.001
 14. Nova Leiptsyzka Khartiia. Retrieved from: https://drive.google.com/file/d/1ez1hZfsPmHsjRV-PxH9SzRmQsc3m7O6B/view? fbclid=IwAR2sTw9y22I8mp2G2p7NJMbnKn0f3A_pGJmSQ6W9nOHlyl_ziogY1uoKa1Q
 15. Leiptsyzka Khartiia. Retrieved from: http://2.auc.org.ua/sites/default/files/leypcizka_hartiya.pdf
 16. United Nations Economic Commission for Europe. Spatial Planning: Key Instrument for Development and Effective Governance. Retrieved from: https://unece.org/housing-and-land-management/publications/spatial-planning-key-instrument-development-and-effective
 17. Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti: Zakon Ukrainy, dokument 3038-VI: ofitsiinyi tekst. Kyiv, Verkhovna Rada Ukrainy, Redaktsiia vid 24.07.2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17#Text
 18. Pro osnovy mistobuduvannia: Zakon Ukrainy, dokument 2780-XII: ofitsiinyi tekst. Kyiv, Verkhovna Rada Ukrainy, Redaktsiia vid 16.010.2020. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2780-12#Text
 19. Pro arkhitekturnu diialnist: Zakon Ukrainy, dokument 687-XIV: ofitsiinyi tekst. Kyiv, Verkhovna Rada Ukrainy, Redaktsiia vid 24.07.2021. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14#Text
 20. Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy: Stvoreno atlas novoho adminterustroiu Ukrainy. Retrieved from: https://www.minregion.gov.ua/press/news/stvoreno-atlas-novogo-adminterustroyu-ukrayiny/
 21. Albrechts, Louis. (2004). Environment and Planning B: Planning and Design, vol. 31, issue 5, pp. 743 758.
 22. Metternicht, Graciela. (2017). Land use planning: Global land outlook. Working paper, University of New South Wales. Retrieved from: https://knowledge.unccd.int/sites/default/files/2018-06/6.%20Land%2BUse%2BPlanning%2B__G_Metternicht.pdf