Державна політика в галузі медсестринства: структурно-функціональний аспект

Authors: 

Я. Ю. Шегедин

Унаслідок структурно-функціонального аналізу державної політики у сфері охорони здоров’я обґрунтовано виокремлення та запропоновано визначення її складової частини — державної політики в галузі медсестринства. Окреслено зміст та види механізмів реалізації державної політики в галузі медсестринства на регіональному рівні. Запропоновано схематичне відображення статично-динамічного (структурно-функціонального) змісту процесу управління на регіональному рівні галуззю медсестринства.

  1. Енциклопедія державного управління [Текст] : у 8 т. / НАДУ при Президентові України ; наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. — Т. 4 : Галузеве управління / наук.-ред. кол. : М. М. Іжа (співголова), В. Г. Бодров (співголова) [та ін.]. — К. : НАДУ, 2011. — 648 с.
  2. Там само. — 408 с.
  3. Державна політика у сфері охорони здоров’я [Текст] : кол. моногр. : у 2 ч. Ч. 1 / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. — К. : НАДУ, 2013. — С. 7.
  4. Корвецький О. Д. Система охорони здоров’я / О. Д. Корвецький // Енциклопедія державного управління... — С. 583–585.
  5. Бакуменко В. Д. Напрями державно-управлінської діяльності / В. Д. Бакуменко // Енциклопедія державного управління... — Т. 2 : Методологія державного управління... — С. 400–402.