публічна політика

Глобалізація як новий тип розвитку суспільства й управління в контексті формування нової геостратегічної реальності

Розглянуто глобалізацію як новий тип суспільного розвитку в контексті формування нової геостратегічної реальності, що супроводжується утвердженням нових ціннісних координат, якісною зміною принципів і структури світу, модернізацією соціальної, політичної, економічної та державно-управлінської систем. Узагальнено теоретико-методологічні основи дослідження проблем глобалізації в міждисциплінарному дискурсі. Проаналізовано альтернативні форми та виклики глобалізації національним державам і соціальним практикам, професійної ідентичності та національної свідомості службовців.

Система контролю у сфері благоустрою населених пунктів

Проведено аналіз існуючої системи контролю у сфері благоустрою населених пунктів. Проаналізовано останні дослідження, що стосуються системи контролю в цій сфері. Розглянуто загальні вимоги до здійснення контролю в рамках державного регулювання, проаналізовано стан застосування державного, самоврядного та громадського контролю в цій сфері. Запропоновано пропозиції щодо удосконалення системи контролю у сфері благоустрою населених пунктів.

Інституалізація спроможності влади до взаємодії з громадськістю у контексті формування і реалізації державної політики

Доведено необхідність здійснення публічних комунікацій на всіх етапах формування публічної політики — від формування проблеми до оцінювання наслідків реалізації публічної політики. Запропоновано системний підхід до інституалізації спроможності влади щодо взаємодії з громадськістю при розробленні та впровадженні державної політики. Уточнено поняття інституалізації відносно посилення спроможності влади до взаємодії з громадськістю.

Особливості інформаційного та громадського механізмів формування та реалізації державної політики у сфері охорони дитинства в Україні

Розглянуто інформаційний та громадський механізми формування та реалізації державної політики у сфері охорони дитинства в Україні. Зосереджено увагу на з’ясуванні сутності та особливостей цих механізмів. Зазначено, що потрібно запровадити нові підходи щодо захисту прав дитини та якісно удосконалити національну систему державно-громадського контролю та моніторингу у сфері охорони дитинства, якнайповніше використовувати громадський потенціал.

Державна політика в галузі медсестринства: структурно-функціональний аспект

Унаслідок структурно-функціонального аналізу державної політики у сфері охорони здоров’я обґрунтовано виокремлення та запропоновано визначення її складової частини — державної політики в галузі медсестринства. Окреслено зміст та види механізмів реалізації державної політики в галузі медсестринства на регіональному рівні. Запропоновано схематичне відображення статично-динамічного (структурно-функціонального) змісту процесу управління на регіональному рівні галуззю медсестринства.

Консенсусна модель співпраці інституцій суспільства і держави в публічному управлінні

Актуалізовано увагу на питанні спільної управлінської діяльності громадських інституцій та органів державної влади. Запропоновано власну модель консенсусного громадсько-державного управління, в якій провідну роль відведено громадським організаціям. Конкретизовано стан розвитку взаємин держави і суспільства, означено перспективи участі громадян у прийнятті суспільно значимих рішень, у еволюції громадянського суспільства.

Сучасний аспект популізму в контексті ідеологічної норми

Розглянуто сучасну проблематику популізму через призму ідеологій, зокрема консерватизму та лібералізму. Зазначено, що світовий досвід свідчить, що популістський рух активізувався в періоди, коли країни переживали переломні етапи своєї історії. Проаналізовано проблематику популізму як наявність соціального замовлення від зацікавлених суб’єктів політичної дії, які застосовують популізм для реалізації своїх програм та у боротьбі за владу.

Вплив діджиталізації на формування публічної політики в Україні

Проаналізовано проблеми, притаманні сучасному суспільству у зв’язку зі стрімкими процесами діджиталізації, що відбулися за останній рік. На прикладі діяльності органів юстиції розглянено впливи діджиталізації на формування і реалізацію публічної політики. Базуючись на результатах анкетування державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які були проведені автором, визначено основні тенденції, проблеми і перспективи надання публічних послуг он-лайн.

ІНФОРМАЦІЯ У СФЕРІ ПРАЦІ, ЯК ІНСТРУМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Анотація. Один із головних пріоритетів Української держави є створення політичних, економічних, соціальних і правових умов для реалізації відносин у сфері праці. Правове регулювання відносин у сфері праці має тісний міжгалузевий зв’язок, що дозволяє у значній мірі регулювати соціально-трудові відносини. Однак, залишається проблемою відсутність належної і достовірної інформації зі сторони органів публічного управління щодо зайнятості і працевлаштування населення економічно-активного віку.

Problems of functioning of political parties in Ukraine and ways to improve their activities

The article is devoted to problems of functioning of political parties in Ukraine, as the existence and activities of political parties of most modern States is a universally accepted norm and is treated as an essential attribute of a democratic way of governance.