Особливості інформаційного та громадського механізмів формування та реалізації державної політики у сфері охорони дитинства в Україні

Автори: 
Л. Кривачук

Розглянуто інформаційний та громадський механізми формування та реалізації державної політики у сфері охорони дитинства в Україні. Зосереджено увагу на з’ясуванні сутності та особливостей цих механізмів. Зазначено, що потрібно запровадити нові підходи щодо захисту прав дитини та якісно удосконалити національну систему державно-громадського контролю та моніторингу у сфері охорони дитинства, якнайповніше використовувати громадський потенціал.

  1. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2010 р. [Текст] / Міністерство соціальної політики України ; Держ. інст. сімейної та молодіжної політики. — К. : ДІСМП, 2014. — С. 8.
  2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления [Текст] / Г. В. Атаманчук. — [2-е изд., доп.]. — М. : Омега-Л, 2004. — С. 86.
  3. Державне управління [Текст] : словн.-довід. / [за заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка]. — К. : Вид-во УАДУ, 2001. — С. 116, 117.
  4. Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса [Текст] / Ю. А. Тихомиров. — М. : Юринформцентр, 1998. — С. 482, 483.
  5. Системний підхід в організації державного управління [Текст] / Н. Р. Нижник, О. А. Машков ; [за ред. Н. Р. Нижник]. — К. : УАДУ, 1998. — С. 49.
  6. Кривачук Л. Ф. Удосконалення механізму реалізації державної політики щодо дітей в Україні: дослідження становища дітей / Л. Ф. Кривачук // Держава та регіони. Державне управління [Текст]. — 2011. — № 3. — С. 103–110.
  7. Дєгтяр А. О. Інформація як атрибут державно-управлінської діяльності / А. О. Дєгтяр // Держава та регіони. Державне управління [Текст]. — 2010. — № 2. — С. 14–18.
  8. Соціальна робота [Текст] : коротк. енциклоп. словн. — К. : ДЦССМ, 2002. — С. 500.
  9. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.unisef.org/ukraine/ukr/index.html.
  10. Представництво Міжнародної благодійної організації «Кожній дитині» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.p4ec.org.ua.​